متولد در كرمان- ايران، بهمن سال 1315 خورشيدي (21 ژانويه سال 1937 ميلادي)
تحصيلات

الف: تاريخ
1. دكترا از انستيتوي مطالعات آسيايي كاليفرنيا
2. گواهينامه تاريخ سياسي- نظامي از دانشگاه الدومينيون (ODU) آمريكا
3. ليسانس و فوق ليسانس تاريخ از دانشگاه تهران
4. تحصيلات محدود در مطالعات خاورميانه در دانشگاه نيويورك

ب: روزنامه نگاري
1. فوق ليسانس رسانه هاي گروهي از دانشگاه دولتي نورفك (NSU) آمريكا
2. ليسانس روزنامه نگاري از همين دانشگاه
3. گواهينامه نخستين دوره روزنامه نگاري ايران (سال 1335 خورشيدي)
4. گواهينامه نخستين دوره هاي كوتاه مدت روزنامه نگاري دانشگاه تهران
5. گواهينامه عكس خبري از كالج دولتي چساپيك ويرجينياي آمريكا
 
ج: اطلاع رساني و علوم كتاب
فوق ليسانس علوم كتاب و اطلاع رساني از دانشگاه دولتي مريلند آمريكا

تجربه ها
روزنامه نگاري:
1. عضو تحريريه روزنامه اطلاعات از خرداد 1335 تا 1359 (خبرنگاري، دبيري صفحه حوادث، دبيري اخبار و گزارش روز، دبير اخبار و مقالات بين المللي و معاونت سردبير روزنامه اطلاعات).
2. عضو تحرريه خبر پارس (ايرنا) از مهر 1328 تا 1355 (خبرنگاري، ترجمه اخبار، سردبيري اخبار خارجي و مفسر رويدادهاي خارجي)
3. سردبير اخبار بامدادي راديو دولتي ايران از سال 1339 تا 1357 و بخش آخر تلويزيون ملي.
4. در دهه 1370، نوشتن مطالب گوناگون با هدف آموزش و ارتقاء سطح معلومات عمومي مردم به عنوان نويسنده آزاد (غيرموظف) براي نشريات متعدد از جمله مطالب تاريخي براي روزنامه هاي ايران، همشهري تحت عناوين برگي از تاريخ و دانش زندگي
 
تاليف:
تأليف كتب و مطالب متعدد از جمله امروز در تاريخ اصول و آيين هاي آموزش و پرورش كتاب درسي تاريخ براي دبيرستان هاي شبانه، دكتر روزنفلد، دكتر گريفيت، طرح جا خبرگزاري بين المللي غير متعد ( زبان انگليسي)، تاريخ اديان (به زبان انگليسي) و ...
 
عضويت در مجامع:
1. دو دوره عضو انتخابي شوراي آموزش و پرورش تهران (1348 تا 1355)
2. عضو مؤسس سنديكاي خبرنگاران و نويسندگان ايران
3. عضو انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه مريلند آمريكا
 
امتيازات:
1. دارنده پرونده روزنامه سپيده دم صادره در تابستان سال 1359 كه تقاضاي دارنده آن هنگام تجديد پروانه و انطباق آن با قانون سال 1364 رد شد و تلاش در زمينه تجديد پروانه آن جهت انتشار همچنان مجدانه ادامه دارد.
2. تأسيس دبستان نوشيروان كيهاني زاده براي مردم وحيديه تهران در سال 1353 كه بعدا به دولت تحويل شد و چند سال بعد اين دبستان منحل گرديد و دولت از ساختمان آن استفاده آموزشي ديگري مي كند.

 
فرزندان:
2 دختر، 2 پسر و دو نوه
هر چهار فرزند فارغ التحصيلان دانشگاه از آمريكا و دو تن از آنان داراي تابعيت آمريكا هستند.
خواهر و برادر مقيم كرمان هستند.
 
خاندان:
متعلق به خانواده گسترده اقوام كيهاني، كيهاني زاده، كيهاني نژاد، كياني، كياني نژاد و بهرامپور كه به علت وسعت در كرمان، در دهه هاي 1330 و 1340 براي ديدار يكديگر، اتحاديه اقوام بهرامپور را تأسيس كرده بودند و ديدار هفتگي داشتند.
 
ايميل (مؤلف):
Historian@picusnet.com