Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
2 اكتبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 2 اكتبر
Translation instructions from Farsi to another language

    
Chrome: Click the “Translate this page” button at the top of the window at the end of the address bar - icon next to the star
Internet Explorer and Firefox require a translation extension
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ايران
سالروز شاه شدن داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني
طرز نشستن، لباس داريوش بزرگ ، صندلي و چوبدست او نشانه تمدن عظيم و پيشرفته ايرانيان در 25 قرن پيش است كه جهان را شگفت زده كرده است. بايد ديد كه چه عواملي ما را به قهقرا برده است و در صدد جبران برآمد
داريوش هخامنشي پسر ويشتاسپ از بزرگان پارس در نخستين روز از جشنهاي مهرگان (پس از تطبيق با تقويم ميلادي؛ دوم اكتبر) در سال 522 پيش از ميلاد، شاه ايران شد.
     در دوران حكومت 36 ساله داريوش بزرگ، قلمرو ايران از دره سند (Indus) تا سواحل ليبي در افريقا، و از شمال درياي مرمره (Thrace در اروپا) تا كوههاي پامير در آسيا شامل همه خاورميانه امروز، آسياي ميانه، قسمتي از آسياي جنوبي، قفقاز، مصر و قسمتي از سودان بود كه به اُستانهاي متعدد (ساتراپي) تقسيم شده و مستقيما زير نظر حكومت مركزي و بر پايه قوانين واحد اداره مي شدند و به آن قسمت كه سه طايفه ايراني در آن سكونت داشته، داراي نياكان و فرهنگ مشترك بوده و آيين هاي نوروز را گرامي داشته و يكسان برگزار كرده اند "ايران زمين" گفته اند (مادها از «ري» به سمت غرب و شمال غربي از جمله كُردها و آذري ها، پارسها از منطقه ري به جنوب تا جزاير خليج فارس و از شرق تا آن سوي رشته کوههای هِندوكُش و انتهاي بدخشان، و پارتها در شمال شرقي ـ خراسان بزرگتر، تبرستان و ...).
    مصر ساتراپي ششم ايران بود.
     كوروش بنيادگذار كشور ايران بوده است، ولي ناسيوناليسم ايراني با داريوش بزرگ به دنيا آمده است. كوروش، جهاني فكر مي كرد و يك جامعه مشترك المنافع متساوي الحقوق به مركزيت "ايران زمين" به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي اتحاديه را روا نمي داشت.
    داريوش بزرگ در كتيبه هايي كه از او باقي مانده اند با ستايش اهورا مزدا (خدای بزرگ) كه زمين و آسمان و بشر و شادي ها را آفريده است، شاهي خود بر اين سرزمين پهناور را كه مردان خوب و اسبان خوب (مقصود ارتش خوب) دارد از عنايات او دانسته است و در يكي از كتيبه هايش از اهورا مزدا خواسته است كه "ايران زمين" را از آفت دروغ و بلاي خشكسالي در امان دارد.
     از كارهاي مهم داريوش ايجاد آبراهي ميان درياي سرخ و رود نيل بود كه خليج فارس را به درياي مديترانه متصل سازد. كار مهم ديگر او؛ دستور ساختن تخت جمشيد بود كه شاه نشين ايران زمين باشد (پايتخت اداري ايران شهر شوش بود). ايجاد يك سپاه هميشه آماده در مركز كه تا رسيدن ساير واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور دست کشور، بتواند در برابر هرگونه تهاجم ناگهاني ايستادگي كند اقدام مهم ديگر او بود. ضرب سكهِ زر و سيم، مخصوصا سكه هاي طلاي تقريبا خالص موسوم به دَريك ـ داريك ـ در سال 515 پبش از ميلاد ابتكار مهم داريوش اول بود. تاسيس پُستخانه، دادگاه، كودكستان و دبستان ( منحصر به پسران) و وضع قوانين و تعرفه مالياتي و ايجاد يك نيروي دريايي در خليج فارس و شاخه آن در مدیترانه چند نمونه ديگر از كارهاي داريوش بزرگ به شمار مي آيد. آمريكاييان 23 قرن بعد هنگام تاسيس پستخانه دولتي (فدرال) اين كشور همان شعار داريوش را بر سر در آن حَك كردند كه باد و باران مانع كار چاپارها نخواهد شد. داريوش ميان شوش و ساحل مديترانه نوعي جاده آسفالته كشيده بود كه اخيرا قسمتي از آن به دست آمده است. اقدام نظامي بي سابقه داريوش انتقال 24 هزار سوار و پياده با كشتي از شرق مديترانه به ساحل آتن در يونان (800 كيلومتر مسافت) بود.
     داريوش كه با آتوسا دختر كوروش بزرگ ازدواج كرده بود در سال 486 پيش از ميلاد درگذشت و پسرش خشايارشا نوه كوروش بر جاي او نشست که سياست پدر را عينا دنبال کرد. داريوش در نقش رستم مدفون شده است.
     برخي مورخان، شاه شدن داريوش را 16 مهر (هشتم اكتبر)، آخرين روز آيين هاي مهرگان (روز اصلي مهرگان) نوشته اند. در آن زمان مراسم مهرگان شش روز ادامه داشت. آيين هاي مِهر (جشن هاي مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است.
    از زمان داريوش بود كه مدارس، پس از آيين هاي مهرگان آغاز بكار كرده اند كه اين رسم از طريق يونان به سراسر جهان منتقل شده است ـ گرچه در بعضي كشورها به ملاحظات اقليمي، مدارس چند روز جلوتر آغاز بكار مي كنند. هدف اصلي از ایجاد مدارس در ايران عهد هخامنشي عمدتا تدريس اخلاقيات، تندرستي، سواري و تيراندازي و سرانجام انتخاب مستعدترين كودكان براي خدمت در ارتش بود. به نوشته مورخان رومي (به نقل از يونانيان)، آموزگاران ايراني در دبستانها به كودكان مي آموختند كه اقتدار و عظمت وطن که حفظ سعادت، پیشرفت و تمدن آنان بستگي به آن دارد در این است كه دوست و متحد باشند و ارتشي شكست ناپذير داشته باشند.
    
    *****
     روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه روز شانزدهم هر ماه روز مِهر بود. بنابراين، روز مِهر در ماه مِهر (شانزدهم این ماه) مهمترين روز آيين هاي مهرگان بوده است. آيين هاي مِهر (جشن مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملّي ايرانيان بوده است كه نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركَت آغاز مي شد و مهرگان به خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شبهاي طولاني تر و سرما.
    «مهرگان» آيين هاي سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده است كه آن همه نعمت ارزاني داشته و نيز تحكيم دوستي و محبت ميان ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع ميوه رسم بوده ولي به درستي معلوم نيست كه از چه زمان پذيرايي با «آش رشته» مرسوم گرديده است. همچنين به درستي روشن نيست که از چه زمان "روز مهرگان" را به چهاردهم مهر ماه منتقل کرده اند و چرا؟.
    
اين ايران را داريوش بزرگ به ميراث گذارد


    
كتيبه دعاي داريوش براي ايران، اين كتيبه كه عكس آن در بالا درج شده است 25 قرن عمر دارد و نشانه علاقه عميق داريوش به وطن مشترك ما است

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نفوذ فرهنگ ايراني در چين
به نوشته كرونيكل رويدادهاي تاريخي، بسط فرهنگ ايراني در چين سبب شده بود كه تا اكتبر سال 50 پيش از ميلاد (مهرماه 2068 سال پيش) تقريبا در همه چين واژه ايراني «ساتراپ ـ نگهبان و پاسدار شهرستان و ايالت» را براي سران ایالت ها بكار برند. مناسبات دیپلماتیک ایران و چین (داشتن سفیر دائم و مستقر در پایتخت) که در پامیر (تاجیکستان امروز) و مناطق شمالی آن با ایران همسایه بود از سال 213 پیش از میلاد (دو هزار و 231 سال پیش ـ زمان پادشاهی تیرداد یکم) برقرار شده بود. شمار اعضای سفارت ایران در چین در سال 516 میلادی (زمان سلطنت «وودی» در چین و قباد ساسانی در ایران) 90 تَن ازجمله یک موبد (روحانی زرتشتی) بود و سفارتخانه ایران در چین، گارد ایرانی داشت. آئین مانوی نیز از اواسط دوران ساسانیان در غرب چین وسیعا رواج یافته و در دوران اشکانیان و ساسانیان، حجم مبادلات بازرگانی دو کشور همسایه چشمگیر بود. به دلیل همین دوستی بود که پیروز (فیروز) پسر یزدگرد سوم برای گرفتن کمک نظامی به چین رفته بود و متعاقب سقوط دولت ساسانی، هزاران ایرانی از طبقه اول جامعه به چین مهاجرت کردند و چند برابر این عده، به هندوستان.
    مي دانيم كه واژه «چين» را ايرانيان از نام دودمان پادشاهان «كين = شين» حاكمان آن كشور در عهد قديم ساختند و اين واژه از ايران به اروپا انتقال يافت و جهاني شده است. حال آن كه چيني ها كشورشان را با واژه ديگري خطاب مي كنند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پايان قيام كُلنِل محمدتقي خان پسيان
كلنل (سرهنگ) محمدتقي خان پسيان، مردي كه هنوز درباره انديشه هاي او تحقيق كافي نشده است، دهم مهر ماه سال 1300 خورشيدي در نزديكي قوچان كشته شد. مهاجمان سر كلنل را كه در آرزوي ايراني بهتر بود جدا كردند و به مشهد فرستادند، ولي خراساني ها كه به او علاقه داشتند و وفادار مانده بودند جسد وي را با تشريفات تمام در آرامگاه سردار ايران، نادر شاه، كه او نيز در نزديكي قوچان كشته شده بود مدفون ساختند. قيام كلنل محمد تقي خان كه گوشه اي از تاريخ ميهن ما را در عصر بدبختي اين كشور( بر اثر مداخله خارجيان) تشكيل مي دهد با قيامهاي هزار سال پيش از آن كه صحنه بيشتر آنها هم خراسان بود مشابهت فراوان دارد.
    
قوام السلطنه دشمن شماره يك كلنل پسيان

كلنل محمد تقي خان كه يك افسر ژاندارم بود ضديت خود را با قاجارها كه در برابر خارجيان ضعف بسيار نشان مي دادند با بازداشت قوام السلطنه والي خراسان و همكارانش در 13 فروردين 1300 آغاز و محدوديت شديد براي انگليسي ها و كنسولگري انگلستان در خراسان اعمال ، و تحت تاثير احساسات ميهني، امور خراسان را قبضه كرده بود به گونه اي كه سيد ضياء طباطبايي رئيس الوزراء وقت او را علي رغم مخالفت احمد شاه والي خراسان كرد، ولي با رئيس الوزراء شدن قوام السلطنه، مبارزه با كلنل همه جانبه شد. با وجود اين، وي پيشنهاد هوادارانش را كه اعلام جمهوري كند و به تهران لشكر بكشد نپذيرفته بود. دولت تهران يك نيرو و سه سرهنگ به جنگ او فرستاد كه نيروي اعزامي از جنگيدن اكراه كرد و سرهنگها دستگير شدند، ولي كلنل پسيان كه به جوانمرد بودن شهرت داشت آنان را آزاد و به تهران فرستاد. كلنل براي مشروعيت دادن به حكومت خود بر خراسان، در مرداد ماه 1300 بزرگان خراسان را دعوت و پس از ايراد يك نطق مهييج ميهني كه وطن در خطر است از آنان براي ادامه حكومت خود نظرخواست كه وي را تاييد كردند. در اينجا قوام و انگليسي ها براي برانداختن كلنل كه امكان داشت هواداران بيشتري به دست آورد و آنان را به مخاطره اندازد به امير شوكت (پدر امير اسدالله علم) و سران برخي طوايف خراسان متوسل شدند و .... مقاومت هواداران كلنل نيز چند روز پس از فوت او عملا به پايان رسيد.
     كلنل محمد تقي خان كه از نامداران تاريخ معاصر ايران بشمار مي رود شهرت خود را قبلا در جنگ همدان به دست آورده بود. در جريان جنگ جهاني اول همدان به دست نيروي روسيه افتاده بود كه كلنل با يك واحد ژاندارم و بدون داشتن اسلحه سنگين ، نيروهاي روسيه را كه از حيث نفر هم سه برابر بودند شكست داده و همدان را پس گرفته بود.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دشمنِ دشمن من، دوست من است
نقل قول ها، و نكته ها تاريخچه هاي جالبي دارند و يكي از آنها كه قدمتي نزديك به 25 قرن و عمدتا كاربُرد ديپلماتيك دارد از ايرانيان است به اين مضمون: "دشمنِ دشمن من دوست من است.".
    طبق تاريخچهِ نکات بزرگان و مشاهیر، در جريان جنگ داخلي يونانيان معروف به جنگ پلوپونز (Peloponnesian war) كه از 431 تا 404 پيش از ميلاد طول كشيد و به پيروزي اسپارت و پايان استقلال و حاکميت آتن انجاميد؛ دولت هخامنشي ايران پول، خوار و بار، جنگ افزار و حتي كشتي در اختيار اسپارتي ها گذارد تا به دست آنان انتقام خود را از آتني ها بگيرد و شاه وقت ايرانيان بر اين استراتژي عنوان "دشمنِ دشمن من دوست من است" گذارده بود كه ناپلئون آن را از لابلاي تاريخ بيرون كشيد، زنده كرد و اينك بيش از هر وقت ديگر بكار مي رود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بخشودگي مقامات برکنار شده که نتیجه اش گسترش فساد اداري بود
پس از تبعيد رضاشاه پهلوی از ايران، باز گردانيدن مقاماتي را كه بركنار و يا زنداني كرده بود به كار آغاز شد و دهم مهر 1320 امان الله جهانباني را كه رضاشاه خلع درجه كرده بود به سرلشكري بازگرداندند و پست وزارت دادند و سرانجام 14 روز بعد قانون بخشودگي از مجلس گذشت! و شامل همه كارمندان و مقامات سابق شد.
     بازگشت برخي از اين افراد كه محق به مجازات بودند به پستهاي دولتي باعث گسترش فساد اداري شد كه هر روز ابعاد بيشتري مي يافت و .... همین فساد اداری یکی از انگیزه های انقلاب سال 1357 بشمار آمده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«جمشید آموزگار» مردی که 20 سال وزیر و نخست وزیر بود، از تفسیر رادیو مسکو و گروگان شدن تا نامه رشیدی مطلق، به مناسبت درگذشت او
جمشید آموزگار متولّد چهارم تیرماه 1302 (25 ژوئن 1923) فرزند حبیب الله آموزگار از معاریف وقت، که از هشتم شهریور 1337 (آگوست 1958) تا 16 اَمُرداد 1356 (جولای 1977) در کابینه های پی در پی، وزیر ـ وزیر کار، وزیر کشاورزی، وزیر بهداری، وزیر دارایی، وزیر کشور و وزیر مشاور ـ بود و از 16 اَمُرداد 1356 تا پنجم شهریور 1357 نخست وزیر و مدتی هم دبیرکل حزب دولتی رستاخیز، 28 سپتامبر 2016 (هفتم مهرماه 1395) در آمریکا درگذشت. وی که فرزند نداشت 93 سال عُمر کرد. بانوی او که یک آلمانی و همشاگردی پیشین وی در آمریکا بود 11 سال پیش از فوت شوهر، درگذشته بود. جمشید آموزگار که تحصیلات دانشگاهی را در تهران آغاز کرده بود، آن را در دو دانشگاه آمریکا، ازجمله دانشگاه کُرنِل تا اخذ مدرک تحصیلی دکترا دنبال کرد. رشته های تحصیلی او؛ مهندسی بهداشت، عمران و هیدرولیک Hydraulics بود.
    آموزگار پیش از رسیدن به مقام وزارت، 3 سال معاون وزارت بهداری (زمان وزارت دکتر جهانشاه صالح) بود. به عبارت دیگر؛ از 32 سالگی تا 55 سالگی معاون وزیر، وزیر و یا نخست وزیر بود. پیش از ورود به کار دولت، مدتی در سازمان ملل کار فنّی داشت و 3 سال هم کارمند سازمان اصل 4 ترومن (یک مؤسسه کمک رسانی آمریکایی) در ایران بود. در اَمُرداد 1356 رادیو مسکو در تفسیر نخست وزیر شدن او، روی اشتغال وی بکار در مؤسسه اصل 4 ترومن انگشت گذارده و گفته بود که سایرس وَنس وزیر امور خارجه دولت کارتر در ملاقات دو ماه پیش (دهم خرداد 1356) در پاریس با جمشید آموزگار به او گفته بود که هویدا ـ تحصیل کرده بروکسل و متمایل به فرهنگ فرانسوی زبانان بزودی از نخست وزیری کنار خواهد رفت و شما جانشین وی خواهی بود. رادیو مسکو گفته بود شاه که از بابت ضعف دمکراسی و رعایت حقوق بشر و وجود فساد اداری و بوروکراسی در کشورش مورد انتقاد کارتر است مجبور بود که یک فرد نزدیک به آمریکا را رئیس کابینه کند.
    «هویدا» دوست حسنعلی منصور و وزیر دارایی کابینه او، پس از ترور وی در بهمن 1343 به مدت 12 سال و شش ماه و 8 روز نخست وزیر ایران بود (4 هزار و 603 روز)، بیش از هر نخست وزیر دیگر و از این لحاظ، پس از او مخبرالسلطنه (هدایت) با 2 هزار و 249 روز. 16 اَمُرداد 1356 که امیرعباس هویدا با اشاره شاه کناره گیری کرد و جمشید آموزگار نخست وزیر شد وی 54 ساله و هویدا 57 ساله بود. جمعیت ایران در این ماه 40 میلیون و نفوس تهران حدود 4 میلیون بود. میزان تولید نفت ایران 4 میلیون و 713 هزار بشکه در روز بود که 4 میلیون و 180 بشکه آن صادر می شد، دلار آمریکا هفت تومان بود و طلا هر کیلوگرم 35 هزار تومان. یک ماه پس از نخست وزیرشدن آموزگار، میزان صدور نفت خام ایران از مرز 5 میلیون بشکه گذشت.
     هویدا در نیمه اول اَمُردادماه به جزیره کورس سفر کرده بود و از اینکه باید نخست وزیری را تَرک کند خبر نداشت. پس از بازگشت از سفر خارج، به نوشهر رفت تا با شاه ملاقات کند که شاه به او گفت که کار دیگری برایش در نظر گرفته است. هویدا به تهران بازگشت و همان روز کناره خودرا با وزیرانش در میان گذاشت و همان شب اعلامیه کناره گیری خودرا به رادیو ـ تلویزیون داد که ساعتی بعد پخش شد. شاه همزمان، آموزگار را به نخست وزیری منصوب و هویدا را وزیر دربار کرد زیراکه امیراسدالله علم بیمار بود و باید برای درمان به خارج می رفت.
    جمشید آموزگار که در دهه 1340 هم تلاش در اجرای خواست های «جان اف کندی» و دولت های حزب دمکرات آمریکا در ایران ازجمله اصلاحات ارضی و ... کرده بود پس از نخست وزیر شدن، شاه را که به قول سپهبد ازهاری دچار ضعف تصمیم گیری و بی جرأتی شده بود وادار به افزودن اصول 18 و 19 بر اصل های انقلاب اصطلاحا سفید کرده بود که بر پایه کنترل بهای زمین [زمین ساختمانی و مسکن] و دارایی مقامات و بستگان نزدیکشان [درآمد و ثروت] قرارداشت. اعلام فضای باز سیاسی را هم که در تابستان 1357 (سال انقلاب) صورت گرفت به حساب جمشید آموزگار گذارده اند که لایحه آن را 19 تیرماه 1357 تهیه کرده بود و حاوی شرایط تشکیل اجتماع و بیان خواست ها بود. آموزگار در دوران وزارت خود از بهمن 1354 از اعضای کمیسیون عالی نظارت و رسیدگی بر تخلفات مقامات دولتی، شهرداری ها و استانداری ها و سوء استفاده های مدیران و کارکنان آنها و ولخرجی ها بود. پس از ایجاد دو جناح ترقی خواه و لیبرال در حزب دولتی رستاخیز در تیرماه 1354، وی ریاست جناح ترقی خواه را برعهده گرفته بود و از تعمیم بیمه درمانی و درمان همگانی و تأمین تغذیه کودکان خانواده های ندار تا دو سالگی حمایت می کرد.
    داریوش همایون سخنگوی کابینه او و وزیر اطلاعات و جهانگردی (ارشاد فعلی) در همان آغاز کار کابینه گفته بود که انتقاد آزاد است زیراکه بدون انتقاد علنی، مشکلات عیان نمی شود و اصلاح صورت نمی گیرد ولی همین وزیر با دادن نامه ساختگی به امضای احمد رشیدی مطلق به روزنامه اطلاعات و اصرار و تاکید بر درج آن (که در صفحه 7 شماره 17 دیماه 1357) این روزنامه زیر عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» درج شد جرقه انقلاب را زد که وسعت گرفت و درست یک سال بعد شاه رفت و 13 ماه پس از انتشار نامه، انقلاب پیروز شد. برخی از مورّخان هنوز انگیزه انتشار این نامه ساختگی در روزنامه را یک معمّا می دانند.
    جمشید آموزگار که پنجم شهریور 1357 ـ زمان به اوج خود نزدیک شدن انقلاب ـ جای خود را به یک ماسونر (حرف شنو دولت لندن) داد پس از سپردن دبیرکلی حزب رستاخیر به فردی دیگر، راه آمریکا در پیش گرفت و در اینجا به کار و زندگانی پرداخت.
    جمشید آموزگار در دسامبر 1975 (20 ماه پیش از نخست وزیرن شدن) هم خبرساز شده بود. وی که عمیقا در فعالیت های نفتی درگیر بود و به نمایندگی از سوی ایران در نشست اوپک در وین شرکت کرده بود 21 دسامبر آن سال با سایر شرکت کنندگان در نشست [جمعا؛ 60 تَن] به گروگان ایلیچ رامیرز سانچز (کارلوس) و شش همدستش درآمده بود. قرار بود که کارلوس (اینک در زندان فرانسه) او و وزیر نفت دولت سعودی را بکُشد اما چنین نشد و با توافقی که با دولت اتریش به عمل آمد، وی با گروگانها به الجزایر منتقل و آزاد شدند. کارلوس متولد ونزوئلا همانند پدرش از جوانی یک کمونیست انقلابی بود در روسیه تحصیل کرده بود ولی بعدا به صف انقلابیون فلسطین پیوست و چندین سال بعد مسلمان شد و ....
    کُپی صفحات روزنامه اطلاعات وقت درباره تحولاتی که شرح آنها در بالا آمد به عنوان سند در زیر درج شده است:
                
متن استعفانامه مورخ 15 اَمُرداد 1356 که 16 اَمُرداد در روزنامه ها انتشار یافت (کُپی از روزنامه اطلاعات)


    
تیتر نامه ساختگی به امضای رشیدی مطلق که از سوی دولت با فشار و زور به روزنامه اطلاعات تحمیل و در صفحه نظرات و اندیشه ها در شماره 17 دی ماه 1356 (طبق تقویم وقت 2536) این روزنامه به چاپ رسید و جرقه انقلاب را زد و مردم ناراضی و ناخرسند از وضعیت به خیابانها ریختند، تمهیدات دولت مؤثر واقع نشد و پس از 13 ماه، نظام حکومتی فروپاشید

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
خواست جمشید آموزگار در اَمُرداد 1356 از مردم جهت اعلام مسائل به دولت و ابتکار سردبیر وقت روزنامه اطلاعات که می تواند سرمشق قرارگیرد
جمشید آموزگار در دومین روزی که مأمور تشکیل کابینه شد (چند روز پیش از تأیید رئیس دولت شدنش در مجلسین) از ایرانیان خواست که درباره مسائل کشور اظهار نظر کنند و مشکلات خودرا صادقانه بیان دارند تا راه حل های لازم برای این مشکلات پیدا شود. این اظهار او در مطبوعات انتشار یافت که کُپی مطلب از روزنامه اطلاعات وقت در زیر درج شده است:
        
    ـ ـ ـ ـ ـ
    سردبیر وقت روزنامه اطلاعات وارد عمل شد، با فرستادن چند خبرنگار به میان مردم نظرات آنان را جمع آوری و منتشر کرد و با قرار دادن تیتر «دعوت عام»، از مردم خواست که مشکلات را بگویند تا دولت در جریان باشد و راه حل بیابد. کُپی این صفحه در زیر آمده است تا احیانأ سرمشق قرار گیرد:
        
    ـ ـ ـ ـ ـ
    
    سردبیر اجرایی روزنامه اطلاعات در شماره بعدی این روزنامه، یک شماره تلفن اعلام کرد و چند خبرنگار را مامور کرد که به نوبت در کنار این تلفن بنشینند، اظهارات مخاطبان را یادداشت کنند و به او بدهند تا تنظیم و منتشر کند .
        
    ـ ـ ـ ـ ـ
     سردبیر اجرایی (رئیس تحریریه) همچنین از نمایندگی های روزنامه در شهرستانها خواسته بود که تلفن و نامه های مخاطبان را جمع آوری و برایش جهت انتشار ارسال دارند. او این مطالب را منتشر و تیتر کلی را در صفحه اول قرار می داد، به این صورت (یک نمونه):
        
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
حسین فریدون برادر حسن روحانی به 5 سال حبس قطعی و بیش از 31 میلیارد جزای نقدی محکوم شد
به گزارش نهم مِهرماه 1398 خبرگزاری تَسنیم، سخنگوی قوه ‌قضائیه (سه‌شنبه یکم اکتبر 2019) اعلام کرد که حسین فریدون، برادر رئیس حمهور، به پنج سال حبس قطعی و بیش از 31 میلیارد جزای نقدی محکوم شده است. اتهام حسین فریدون در رابطه با رشوه گزارش شده است. دادگاه بَدوی وی را به هفت سال زندان محکوم کرده بود و دادگاه تجدیدنظر این مجازات را دو سال کاهش داد.
    حسین فریدون متولد 1342 در سرخه سمنان است. وی در سال‌های نخست پس از انقلاب، فرماندار نیشابور و سپس کرج شد و بعد از آن هم به مدت 8 سال سفیر ایران در مالزی و مدتی هم یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ـ در نیویورک بود.
    وی پس از بازگشت به ایران، به‌عنوان مشاور حسن روحانی منصوب شده بود. حسن روحانی سال ها پیش نام خانوادگی خودرا از فریدون به روحانی تغییر داده است.
تیتر صفحات اول شماره های دهم مهرماه 1398 (دوم اکتبر 2019) روزنامه های ایران از قطعی شدن محکومیت برادر رئیس جمهور به زندان

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سرقت مجسمه ها از خیابانها و پارک ها در تهران
به گزارش خبرگزاری فارس، شنبه 28 سپتامبر 2019، محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نشستی مطبوعاتی با ابراز تأسف نسبت به سرقت سردیس قیصر امین‌پور (شاعر معاصر)، اعلام کرد که «پدیده سرقت مجسمه‌های شهری» رواج یافته است.
    او با بیان اینکه اخیرا سرقت مجسمه‌ها به اوج رسید، از به سرقت رفتن 27 مجسمه و سردیس از خیابان‌های تهران و برخی با وزن بالای یک تُن خبر داد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دموکراسي
مناظره بوش و کري، دو نامزد انتخابات نوامبر 2004 آمريکا ـ بحث از اتمي شدن ايران و افتادن سلاحهاي اتمي کوچک به دست تروريست ها
مناظره تلويزيوني پنجشنبه شب (30 سپتامبر 2004) دو نامزد اصلي انتخابات رياست جمهوري آمريكا - جورج بوش و جان کري، يك ماه پيش از برگزاري اين انتخابات، با مناظره هاي 11 دوره پيش از آن، اين فرق را داشت كه قبلا برايش به اندازه يك قانون اساسي، ضابطه و قيد و شرط نوشته بودند؛ از جمله اين كه دور اول مناظره بايد صرفا مربوط به موارد مشخص سياست خارجي آمريكا و برنامه هاي وزارت امنيت ملي باشد، از 90 دقيقه تجاوز نكند، خارج از سئوال صحبت نشود و با روشن شدن چراغ كه اعلام اتمام وقت هر نامزد در دادن پاسخ به سئوال مطرح شده است، گفتار قطع شود و .... پس از آغاز اين مناظره كه در تالار اجتماعات دانشگاه ميامي(فلوريدا) انجام شد؛ كف زدن ممنوع بود، و هيچگونه صدايي از مستمعان نبايد بلند مي شد. تريبونها بايد طوري قرار داده مي شدند که دهها ميليون بيننده تحت تاثير صحنه قرار نگيرند و به سخنان توجه کنند. ظاهر دو نامزد جز رنگ كراواتهايشان يكسان بايد مي بود. مناظره بايد مستقيما از همه شبكه هاي تلويزيوني آمريكا (آن گروه از شبکه ها كه برنامه «خبر» داشتند) پخش مي شد.
    براي اطلاع دو نامزد از نظر آمريكاييان، قبلا «فوكِس گروپ هاي متعد ـ ميز گرد ترتيب داده شده به طرز خاص فنون سنجش افکار» در شهرهاي مختلف آمريكا تشكيل شده بود و دو نامزد مي دانستند آن دسته از آمريكاييان كه هنوز تصميم نگرفته بودند به كدام نامزد راي بدهند چه انتظارهايي از رئيس جمهور آينده دارند. جلب همين دسته مورد نظر هردو نامزد بود.
    در سال 2004 اكثر شركت كنندگان در «فوكِس گروپ» ها گفته بودند كه مايلند آمريكا همچنان تنها ابر قدرت جهان باقي بماند و آماده اند هزينه اش را بپردازند.
    بر اين پايه و براي جلب آراء اين دسته بود كه سناتور كري در اين مناظره گفت: آمريكايي خواهد ساخت كه در داخل امن و در رفاه و در خارج معتبر و محترم باشد. هر دو نامزد روي حفظ مقام جهاني آمريكا تاكيد كردند و با اندك تفاوت در روش، قول ضديت با گسترش سلاحهاي هسته اي دادند و بر ضد سياستهاي تازه ولاديمير پوتين در تمركز امور روسيه در مسكو سخن گفتند!. در قبال مسئله عراق نظرات دو نامزد، كاملا از هم متفاوت بود. کري از بسط كشت خشخاش در افغانستان انتقاد كرد و گفت که خطر ترياک کمتر از تروريسم نيست و بوش درپاسخ گفت كه نبايد حرفهايي زد كه علامت نادرست به دشمنان و رقيبانجهاني ما بدهد.
     جان کري ضمن اشاره به مسلح شدن كره شمالي به اسلحه اتمي گفت كه اينك 40 ـ 50 كشور آن آمادگي تکنولوژيک را دارند و يا در صدد هستند بمب اتمي بسازند و ايران در صدر اين جدول است، نگراني عمده از افتادن سلاح اتمي کوچک (قابل حمل در جامه دان) در دست تروريست هاست، چاره كلي بايد كرد.
    با اين كه قرار نبود دراين مناظره درباره مسائل داخلي صحبت شود، جان كري افشاء کرد که صدها مترجم (عمدتا عربي و فارسي براي ترجمه مكالمات ضبط شده و نامه ها و ايميل ها) استخدام شده اند و ....
     در يك مورد جان كري هنگامي كه جورج بوش از بازسازي عراق سخن به ميان آورد گفت: دولت بوش تاكنون يك سنت (پني) صرف جاده سازي و تعمير پلهاي كشور خودمان (آمريکا) نكرده است.
     با اين كه از انحلال بلوك شرق و شوروي سالها گذشته بود، جورج بوش در اين مناظره بارها از «دنياي آزاد» سخن به ميان آورد كه عبارتي مربوط به زمان جنگ سرد بود.
    باوجود انتقادهاي تند جان کري از جورج بوش، نتيجه انتخابات نوامبر 2004 به سود جورج بوش بود و براي يک دوره ديگر انتخاب شد. چرا راي دهندگان در سال 2004 به ايرادها توجه نکرده بودند معلوم نيست!.
کري و بوش در حال مناظره

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
«گرام گرين» داستان نگار هزار پيشه انگليسي
امروز زادروز«گرام گرين» داستان نگار انگليسي است كه دوم اكتبر1904 به دنيا آمد و 87 سال عمر كرد. وي به موازات داستان نگاري مدتها بکار روزنامه نگاري اشتغال داشت و در اين حرفه تا دبيري روزنامه تايمز ترقي كرده بود. گرين به فعاليت هاي متعدد ديگر نيز سرگرم بود؛ زماني سياستمدار، مدتي جهانگرد، چند سال كمونيست و ... بود. وي حتي مدتي در اينتليجنس سرويس انگلستان كار كرد. باوجود اين، هيچگاه از نوشتن داستان دست برنداشت. داستانهاي او بر حسب اشتغالاتش زمينه هاي متفاوت دارد. او با نوشتن داستان «آمريكايي ساكت» شهرت ضد آمريكايي به دست آورد كه اين شهرت هيچگاه به فراموشي سپرده نشد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
... و بالاخره صلاح الدين ايوبي (کُرد) بيت المقدس (اورشليم) را از دست صليبيون بيرون آورد
صلاح الدين
دوم اكتبر سال 1187 ميلادي در پي ده سال جنگ، بالاخره صلاح الدين ايوبي (کُرد) سلطان وقت مصر و سوريه بيت المقدس (اورشليم) را از دست صليبيون خارج ساخت و سپس به اخراج آنان از انتاكيه، بندر صور و ترابلس (لبنان) پرداخت. تلاش 18 ماهه ريچارد شيردل پادشاه انگلستان هم براي پس گرفتن بيت المقدس به جايي نرسيد و در 1192 به اروپا بازگشت و جنگهاي صليبي فروكش كرد.
     صلاح ايوبي يك «كُرد» متولد تِکريت (عراق امروز) در جوانی از افسران سپاه عمويش «شيركوه» فرمانده ارتش مصر بود كه پس از او اين سمت را برعهده گرفت. وی بعد از درگذشت سلطان مصر، خود را سلطان مصر و سوريه خواند و به جنگ با صليبيون اروپايي شتافت.
     بيت المقدس 88 سال در دست صليبيون اروپايي بود. صلاح الدين که در اروپا درباره جوانمردي هاي او چندين کتاب نوشته شده است حجاز را هم بر قلمرو خود افزوده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نهايت قُلدري امپراتوري روم
دوم اكتبر سال 15 ميلادي سناي روم به تيبريوس Tiberius كنسول ارشد (رييس شوراي مجريه) اين امپراتوري تاكيد كرد كه قانون Matestas را كه اجراي آن مورد بي اعتنايي قرار گرفته بود بار ديگر با قدرت هرچه بيشتر و دقيقا به اجرا بگذارد و كساني يا دولتهايي را كه به قلمرو و شوونات روم احترام نگذارند به مجازات برساند.
    مورخان بعدا نوشتند كه اين قطعنامه سناي روم به وضوح قلدري آن امپراتوري عهد باستان را نشان مي دهد. امپراتوري پارسيان (ايران) بيش از هفت قرن با چنان دولتي دست به گريبان بود و جز در دو سه مورد، همواره بر روميان پيروز بود و از شرق در برابر سلطه گري آنان دفاع کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دوم اکتبر، زادروز دو سردار رقيب: مارشال فوش و مارشال هيندربورگ
هيندنبورگ ـــــ فوش


    دوم اكتبر زادروز دو مارشال معروف قرن 20 است كه در طول جنگ جهاني اول در برابر هم قرار داشتند. مارشال پل فن هيندربورگ آلماني ـ مردي كه ارتش روسيه را كه چند برابر نيروهاي او سرباز داشت شكست داد و سپس به سراغ جبهه هاي ديگر رفت دوم اكتبر 1847 به دنيا آمد و دوم اوت سال 1934 درگذشت . وي از 1925 تا 1934 رئيس جمهوري آلمان بود و مدت كوتاهي هيتلر به عنوان رئيس دولت آلمان با او كار كرد.
    مارشال فرديناند فوش افسر معروف فرانسوي و فرمانده نيروهاي دول متفق (فرانسه ، انگلستان و ...) كه نيروهايش آلمان را در جنگ جهاني اول شكست داد دوم اكتبر سال 1851 به دنيا آمد و بيستم مارس (نوروز ايرانيان) در سال 1929 در گذشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
رُم پايتخت ايتالياي واحد
دوم اكتبر سال 1870 نيروهاي وحدت پس از تقريبا چهارده قرن بار ديگر شهر رم را پايتخت ايتالياي متحد اعلام كردند. اين نيروها واحدهاي نظامي فرانسه را كه به كمك پاپ فرستاده شده بودند در هم شكسته بودند و پاپ را وادار كرده بودند كه به واتيكان اكتفا كند. در پي اين پيروزي، دستور انتقال پايتخت از شهر فلورانس به رم داده شد و ايتالياي متحد شكل واقعي به خود گرفت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
توسعه طلبي ايتاليايي در قاره افريقا - واکنش جامعه ملل: تحريم اقتصادي!
دوم اكتبر سال 1935، درست 65 سال پس از انتقال پايتخت ايتاليا به شهر رم و تكميل تامين وحدت ايتاليا، اين دولت كه در صدد تجديد عظمت گذشته و توسعه قلمرو خود برآمده بود، كشور اتيوپي را مورد حمله نظامي قرار داد و روز بعد هواپيماهاي ايتاليايي دو شهر اتيوپي را كوبيدند كه ضمن آن 1700 تن كشته شدند. تانكهاي ايتاليا هر روز 80 كيلومتر در خاك اتيوپي و سرزمين مجاور آن سومالي پيشروي مي كردند. در اين ميان امپراتور حبشه در انتظار باران بود تا پيشروي ايتالياييها متوقف شود!.
    دولت انگلستان كه با پيشروي ايتاليا، مستعمره خود ـ كنيا ـ را در مخاطره ديد به جامعه ملل شكايت برد و دولت ايتاليا انگلستان را تهديد به مسدود كردن مديترانه به روي كشتي هاي انگليسي كرد. جامعه ملل 17 روز بعد (19 اكتبر) روزي كه هواپيماهاي ايتاليا كاخ امپراتور اتيوپي را بمباران مي كردند تصميم به تحريم اقتصادي ايتاليا گرفت و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مهاجرت ايتاليايي ها به آمريكا از ترس وبا!
دوم اكتبر 1910 در پي شيوع بيماري وبا در ايتاليا، يكصد هزار تن از ساكنان بندر ناپل واقع در جنوب اين كشور از اين شهر فرار كردند و در اين سال يك ميليون و 41 هزار و 570 ايتاليائي از ترس وبا و اين كه دولت اين كشور آماده جنگ با عثماني مي شد به آمريكا مهاجرت كردند و اين بزرگترين رقم مهاجرت ايتاليائي ها است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نيروهاي هيتلر، نه چندان دور از مسكو ـ ابتکار نظامی مارشال ژوکُف و شکست آلمان
دوم اكتبر سال 1941 (38 روز پس از حمله متفقين به ايران به بهانه جانبداري ایران از آلمان و نیز بکارگیری راه آهن سراسری ایران برای انتقال اسلحه و خوارو بار به روسیه) حمله تمام عيار آلمان براي تصرف شهر مسكو آغاز شد. نیروهای نظامی آلمان و متحدین آن مرکب از 3 میلیون و 800 هزار با بیش از 4 هزار تانک و پشتیبانی بیش از هزار هواپیما 22 ژوئن 1941 حمله به شوروی را آغاز کرده بودند. هیتلر که گمان می کرد ظرف سه ـ چهارماه و پیش از رسیدن زمستان سخت روسیه این جماهیریه را تصرف کند، لباس زمستانی برای نظامیان اش تدارک ندیده بود. هیتلر که جزئیات حمله ناپلئون به روسیه و شکست اورا به رغم وارد شدن به شهر مسکو نخوانده بود، برای نظامیان خود پس از ورود به شوروی سه هدف در نظر گرفته بود؛ تصرف اوکراینِ شوروی با هدف بدست آوردن غلات و مواد معدنی آن، تصرف لنینگراد (سن پترزبورگ) و مسکو و فراری دادن استالین و خارج ساختن حکومت از دست حزب کمونیست، تصرف استالینگراد و استیلای بر صنایع روسیه و نزدیک شدن به دریای مازندران و بنابراین نیروهای خودرا سه دسته کرده بود. هیتلر در آگوست 1939 با دولت مسکو قراردادِ عدم تجاوز امضاء کرده بود و لهستان را میان خود قسمت کرده بودند و استالین به رغم گزارش سرویس اطلاعاتی شوروی، باور نداشت که هیتلر به روسیه حمله کند.
     نیروهای آلمانی مأمور تصرف مسکو مرکب از 700 هزار نظامی و بیش از هزار تانک ظرف دو ماه تا 28 کیلومتری شمال غربی شهر مسکو پیش رفتند بگونه ای که افسران آلمانی می توانستند با دوربین های خود برخی از ساختمان های مسکو را ببینند. استالین دستور تخلیه مسکو از ساکنانی را که ماندنشان در شهر لازم نبود و ازجمله اعضای دبیرخانه حزب کمونیست را داده بود. مارشال ژوکف که یک میلیون و صد هزار نظامی و هزار و هفتصد تانک ازجمله تانک های تازه سازِ تی ـ 34 و هزاران توپ را آماده کرده بود منتظر ریزش برف بیشتری بود و می دانست که نظامیان آلمان لباس زمستانی کامل ندارند، به علاوه دستور داده بود که سدِ روی رودخانه را باز کنند تا سیلاب به سوی نظامیان آلمان سرازیر و یخ شود. صدها هزار زن و نوجوان روس نیز داوطلبانه به خاکریزسازی سرگرم بودند.
    ضد حمله نیروهای ژوكوف ـ معروف به مارشال شوروي ـ مارشال خلق اواخر نوامبر 1341 آغاز شد و طولی نکشید که این دسته از نیروهای هیتلر شکست خوردند و دست به عقب نشینی زدند. اين شکست به روحيه نظاميان آلماني شديدا آسيب وارد آورد. با وجود این، دسته دیگر نظامیان هیتلر که مأمور تصرف استالینگراد (وُلگوگراد) بودند به پیشروی به سوی این شهر بزرگ ادامه دادند که به فاصله زیاد در جنوب شرقی مسکو قرار گرفته است و نبرد استالینگراد که خونین ترین جنگ شهری در جهان در طول تاریخ بوده است از 23 آگوست 1942 آغاز و تا دوم فوریه 1943 ـ به مدت 5 ماه و ده روز ادامه داشت و به شکست آلمان انجامید و نیروهای مهاجم آلمانی و متحدین آن به این شهر تسلیم شدند. فرماندهی ارشد این دسته از نظامیان شوروی را هم مارشال ژوکف برعهده داشت.
     ژوكوف پس از این دو پیروزی و پیروزی های دیگر، آلماني ها را تا شهر برلين دنبال كرد و نيروهاي روسیه با برافراشتن پرچم خود بر فراز ساختمان پارلمان آلمان در شهر برلين در اپريل 1945 به عُمر رايش سوم پايان دادند و 5 دهه در شرق آلمان مستقر بودند که آلمان شرقی به صورت یک جمهوری سوسیالیستی درآمده بود.
     اين پيروزي ارزان به دست نيامد و شوروي براي آن، حدود 27 ميليون و طبق برخی گزارش ها بیش از 30 میلیون کشته داد. 45 سال بعد و به فاصله چند ماه گورباچف و سپس يلتسين مرگ این دهها میلیون اتباع شوروي را ناديده گرفتند و دستاوردهاي آن پيروزي را به مُفت ازدست دادند که دولت مسکو اينک گرفتار مشکلاتي است که آندو و دستيارانشان از آن رهگذر برايش به ارث گذارده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زادروز گاندي


دوم اكتبر، زادروز مهاتماگاندي (Mohandas Gandhi) رهبر انقلاب استقلال هندوستان و بنيادگذار جمهوري هند است. وي مبتكر مبارزه منفي (نافرماني مدني) براي رسيدن به مقصود سياسي بشمار مي آيد، و ساده زيستن و فروتني او زبانزد جهانيان است. وي كه در دوم اکتبر 1869 به دنيا آمده بود 78 سال عمر كرد و در سال 1948 جان خود را بر سر تامين آرامش هند گذارد و به دست يك هندوي متعصب و مخالف تقسيم شبه قاره هندوستان به دو کشور هند و پاکستان ترور شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ازدواج دختر پادشاه كولي هاي روماني در 12 سالگي!    فلورين (Florin Cioaba) متولد 1964 كه خود را پادشاه كولي (Gypsy) هاي كشور روماني اعلام كرده است 29 سپتامبر 2003 در شهر سيبيو Sibiu در 190 مايلي جنوب بخارست طي مراسمي سُنّتي دختر 12 ساله اش «آنا ماريا» را به عقد ازدواج پسري 15 ساله به نام «بيريتا ميهاي Birita Mihai» درآورد كه او هم كولي است (عکس بالا).
    با اين كه حداقل سن ازدواج در روماني 18 سال تمام است، به رسوم صدها ساله كولي ها كه شمار آنان در اين كشور از يك ميليون تن تجاوز مي كند احترام گذارده مي شود (آمار رسمي، شمار کولي هاي روماني که خود را«روما» مي نامند 550 هزار تن نشان مي دهد که دقيق نيست).
    جمعيت كولي هاي اروپا كه 14 ـ 15 قرن پيش از هند، از طريق ايران به اروپاي شرقي و مركزي رفته اند تا 22 ميليون تن برآورد شده است كه رسوم و فرهنگ خاص خود را دارند.
    به مراسم عروسي دختر پادشاه كولي هاي روماني بيش از 400 تن دعوت شده بودند. عروس در جريان مراسم، از مجلس عقدكنان فرار كرد كه او را بازگردانيدند. کولي ها با مجوز بهرام پنجم شاه ساساني ايرانيان (بهرام گور) از هند وارد ايرانزمين شده بودند تا با کارهاي هنري خود ايرانيان را شاد سازند. بعدا دسته اي از آنان به اروپا رفتند. آن شمار از کولي ها که در ايران خاوري (افغانستان) مانده اند «کوچي» خوانده مي شوند زيرا که دائما در سير و سفر و کوچ کردن هستند. در استان کرمان، کولي ها را «لولي» خطاب مي کنند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 2 اكتبر
 • 1800:  


  «نات ترنر» رهبر نخستين شورش بردگان سياهپوست آمريكايي بر ضد اربابانشان به دنيا آمد. وي 11 نوامبر سال 1831 اعدام شد.
      
 • 1933:        امروز زادروز دکتر جان گوردن John Gurdon زیست شناس بنام انگلیسی است که در دوم اکتبر 1933 بدنیا آمده و در دوم اکتبر 2022 هشتاد و 9 ساله شده است. وی با یافتن روش انتقال سلول، تبدیل آن به stem cells و ... جایزه نوبل و جوایز دیگر بدست آورده است.
      
 • 1939:   دولت آمريكا عملِ تقسيم لهستان را كه توسط آلمان و شوروي و میان این دو دولت صورت گرفته بود نأیید نکرد.
      
      
 • 1960:   نیجریه 924 هزار کیلومتری واقع در آفریقای غربی و پُرجمعیت ترین سرزمین آفریقا که مستعمره انگلیس بود یکم اکتبر این سال استقلال بدست آورد و اینک به صورت فدراسیون اداره می شود. این فدراسیونِ 219 میلیون نفری از کشورهای نفتدار جهان به حساب می آید. 46 درصد از مردم نیجریه مسلمان هستند.
      
 • 1965:   شوراي عالي شوروي یک بار دیگر بر تمركز برنامه ريزي اقتصادي در اين جماهیریه مُهر تاييد گذارد.
      
      
 • 1968:   در این روز یک بانوی 30 ساله انگلیسی به نام شیلا تورنز Sheila Thorns در بیمارستانی در برمینگهام 6 قلو وضع حمل کرد. این نخستین وضع حمل 6 قلو در انگلستان بشمار آورده شده است. شیلا در هفت ماهگی وضع حمل کرد.
      
  بانو شِیلا، شوهرش و سه تن از فرزندان شش قلویِ شان


      
 • 1970:   هواپیمای حامل تیم فوتبال دانشگاه ویچیتا در جریان پرواز از آسمان استیت کُلرادوِ آمریکا سقوط کرد و همه سرنشینان آن که 31 تن بودند کشته شدند.
      
 • 1982:   Compact Disc وارد بازار شد.
      
      
 • 1992:   شوراي امنيت راي داد كه دارايي هاي عراق در همه كشورها توقيف و بابت غرامت به آسيب ديدگان از تصرف كويت پرداخت شود.
      
      
 • 2002:   مردی 41 ساله به نام جان آلِن محمد که به همراه یک جوان در طول سه هفته با اتومبیل در بزرگراه کمربندی شهر واشینگتن و نواحی اطراف آن ده تن را تیر زده و کشته بود دستگیر شد که پس از محاکمه به اعدام محکوم و حُکم اجرا شد. همدست جوان او نیز به حبس ابد محکوم شده است.
      
 • 2005:   در یک رستوران در بالیِ اندونزی بمب منفجر شد که 26 تن کشته و 50 نفر دیگر مجروح شدند.
      
 • 2006:  
  Charles

  یک مرد 32 ساله دارای زن و فرزند به نام چارلز رابرتز که از روستاهای اِیمیش نشین Amish استیت پنسیلوانیای آمریکا، شیر به شهر حمل می کرد در این روز ناگهان وارد یک دبستان یک اطاقه دخترانه یک روستا شد و به دانش آموزان تیر زد که 5 نفر آنان کشته شدند و سپس خودکشی کرد. انگیزه این کار روشن نشده است، ولی همکارانش گفته اند که وی مشکلات روانی داشت. اِیمیش ها مردمی آلمانی ـ سویسی تبار هستند که زندگی ساده دارند، روش زندگی قدیم را حفظ کرده اند، با اسب و درشکه رفت و آمد می کنند و تعصب مذهبی دارند. آنان حدود سه قرن پیش به آمریکا مهاجرت کرده اند و عمدتا کشاورز هستند.
      
 • 2018:  


  جمال احمد خاشُقجی روزنامه نگار 59 سال سعودی که در آمریکا برای واشینگتن پست هم مطلب می نوشت و برای انجام کاری و با تعیین وقت قبلی به کنسولگری کشور سعودی در استانبول رفته بود که در آنجا کشته شد. وی درنظر داشت که با یک بانوی ترکیه ای ازدواج کند و این بانو تا نزدیکی کنسولگری وی را همراه بود.
      
 • براي اطلاع   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» که به شماره ثبت 25178/92 ثبت شده است حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته - تاريخ» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 78 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره یکم نسخه چاپی روزنامک نيز در اپريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد و انتشار آن ادامه يافته است.

  نسخه آنلاين: www.rooznamak.com

  نسخه چاپی: www.rooznamak-magazine.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com