Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
      خورشيدي

 
1 نوامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 1 نوامبر
ايران
باز پس گرفتن شهر «آمِد =ديار بکر»
يکم نوامبر سال 578 ميلادي دو ژنرال ايراني باشكست دادن سپاهيان روم شرقي «آمد Aamed = ديار بکر» را پس گرفتند. اين دو ژنرال ايراني، «تام خسرو» و «آذرمان» سپس به پيشروي خود در جهت شمال غربي ادامه دادند. تيبريوس دوم كه تازه امپراتور روم شرقي (قسطنطنيه) شده بود وقتي که چنين ديد درخواست ترك مخاصمه كرد و حاضر به پرداخت غرامت شد.
    ژوستين دوم امپراتور قبلي روم شرقي در پي شكست نظامي پُر تلفات از ارتش ايران كه خسروانوشيروان با وجود پيري شخصا هدايت نيروها را در آن جنگ بر عهده داشت از فرط اندوه دچار افسردگي مزمن شده و كنار رفته بود.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
با همه فشار متفقين، مجلس و دولتمردان زير بار لغو قانون نظام وظيفه عمومي نرفتند
در پايان دهه اول آبان 1320 مجلس و مقامات دولت وقت، با وجود اشغال نظامي ايران، موفق شدند متفقين را قانع كنند كه از اصرار به لغو و يا اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي ايران منصرف شوند. در برابر اين اصرار متفقين، تنها تني چند از مقامات وقت سر فرود آورده بودند. اين چند تن همان هايي كه افراد پادگانها را در جريان تعرض نظامي انگلستان و شوروي به ايران مرخص كرده بودند!.
    متفقين خواسته بودند كه ايران به جاي خدمت وظيفه و داشتن ارتشي عظيم، براي خود يك سپاه سي هزار نفري استخدامي مركب از نظاميان حرفه اي به وجود آورد.
    پس از پيروزي انقلاب در بهمن ماه 1357 نيز برخي گروههاي چپگرا كه خواب فدراليزه كردن ايران را ديده بودند اصرار به لغو قانون وظيفه عمومي و انحلال ارتش را داشتند كه موفق نشدند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بروز اختلاف ميان ايران و كنسرسيوم نفت!
Averell Harriman
در پي پديد آمدن اختلاف نظر ميان ايران و كنسرسيوم نفت كه از هفتم آبان 1345 هجري خورشيدي (29 اكتبر 1966)، هشت سال پس از تصويب قرار داد طرفين در پارلمان ايران، آشگار شده بود يکم نوامبر اين سال (3 روز پساز پديدآمدن اختلاف)، اورل هريمن Averell Harriman ديپلمات كاركشته آمريكايي براي رفع اختلاف وارد تهران شد. همزمان سي نماينده هم از جانب شركتهاي عضو كنسرسيوم به همين منظور به تهران وارد شدند.
    هريمن كه در تابستان 1986 درگذشت از دهه 1950 بارها براي حل مسئله نفت و مسائل مربوط به روابط ايران و آمريكا وارد تهران شده بود. درجريان اختلاف دكتر مصدق با دولت لندن بر سر نفت، هريمن چندين هفته در تهران اقامت كرده بود. باوجود اين، هريمن در كتاب خاطراتش همه حقايق درباره اين مسافرتها را بيان نكرده است.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
چرا رسانه هاي ايران بايد مترجم خبرگزاري هاي ديگران باشند؟! ـ تصميم حرفه اي بسيار مهمي كه معلق ماند!
دهم آبان ماه 1350 (1971) در پي اجراي قانون دولتي شدن راديو ـ تلويزيونهاي ايران و قرار گرفتن آنها در يك سازمان واحد و اعتراض اين سازمان به نحوه ترجمه و توزيع اخبار ساير كشورها (خارجي) از سوي خبرگزاري پارس (امروزه؛ ايرنا)، جلسه عمومي اين خبرگزاري با حضور وزير مربوط تشكيل شده بود تا به اين موضوع و همچنين شكايات رسيده درباره تنظيم اخبار به كميسيون عرايض مجلس شوراي ملي (معادل كميسيون اصل نود فعلي)، و نيز شكايت مشابه به بازرسي شاهنشاهي رسيدگي شود. شاكيان با مضموني تقريبا مشابه نوشته بودند كه وظيفه يك خبرگزاري داخلي نيست كه مترجم خبرگزاري هاي كشورهاي ديگر و احتمالا گزارشهاي «حساب شده» و گاهي مغرضانه آنها باشد و نظر خاص اين خبرگزاري ها را كه از سياست دولت هاي متبوعشان سرچشمه مي گيرد به خورد ايرانيان دهد.
    تا آن زمان راديوها و به ويژه راديو دولتي ايران، تلويزيون غير دولتي و روزنامه هاي صبح (عموما كم تيراژ) اخبار بين الملل را هم از آژانس پارس مي گرفتند و نقل مي كردند.
    شاكيان خواسته بودند كه روزنامه ها مستقيما مشترك هر خبرگزاري كه بخواهند بشوند و اخبار خارجي را به سليقه خودشان انتخاب و ترجمه كنند و مسئول كار خود باشند. با اين عمل، نه تنها اخبار متنوع خواهند شد و روزنامه هاي كشور چهره متفاوت به خود خواهند گرفت، بلكه مخاطبان با مطالعه اخبار به سياست و روش هر روزنامه پي خواهند برد و روزنامه مطابق ميل خود را انتخاب و مطالعه خواهند كرد كه راه خوبي براي ايجاد رقابت ميان روزنامه ها است. وظيفه حرفه اي خبرگزاري ملي و داخلي جمع آوري و توزيع اخبار شهر و كشور و نيز خبرهايي است كه نمايندگي هايش از خارج بفرستند و نيز تفسير وقايع خارجي به قلم و يا از قول مفسران، تحليلگران و صاحبنظران داخلي تا مردم روشن شوند و نيز آموزش عمومي بينند.
     حاضران در جلسه اين نظرات را منطقي و حرفه اي تلقي كردند و مورد تاييد قرار دادند و قرار شد از آنجا كه بار تغذيه راديو ـ تلويزيونها داشت از دوش خبرگزاري دولتي برداشته مي شد، اين خبرگزاري به روال حرفه اي بازگردد و تنها به تهيه و توزيع اخبار داخلي و اخبار خارجي ارسالي از نمايندگانش بپردازد، و ترجمه از آژانسهاي خارجي منحصر به گزارشهاي مربوط به ايران (اخبار ويژه) و ارسال آنها مستقيما براي برخي مقامات باشد.
     پس از رسيدن اين خبر و شرح مذاكرات جلسه به گوش ناشران روزنامه ها بسيار كم تيراژ صبح (آن زمان) دست به اعتراض زدند كه براي مشترك خبرگزاري خارجي شدن و استخدام مترجم پول ندارند!. جمعي از آنان به نخست وزير وقت متوسل شدند و تني چند تهديد به تحصن در مجلس كردند و به اين ترتيب يک تصميم حرفه اي به حالت تعليق در آمد كه ظاهرا هنوز معلق است و بيم از آن است كه خبرگزاري هاي روزافزون داخلي كه از كمك مالي دولت هم برخوردار مي شوند آن الگوي نادرست (مترجم گزارش هاي خبرگزاري هاي خارجي بودن) را كه در هيچ نقطه ديگر از جهان ديده نمي شود بكار بندند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در اوج انقلاب، شاه پسرش را به ديدار کارتر فرستاد
ديدار رضا پهلوي با كارتر در کاخ سفيد واشنگتن

دهم آبان 1357 ( اول نوامبر 1978 ) در اوج انقلاب و پس از آغاز اعتصاب کارکنان نفت و قطع صادرات آن، شاه پسرش شاهزاده رضا را (که در آن زمان 18 ساله بود) با يک پيام شفاهي به ديدار جيمي کارتر رئيس جمهوري امريکا فرستاد.
     رسانه هاي آمريکا قبلا نوشته بودند که شاه به تجديد انتخاب جرالد فورد کمک مالي کرده بود و اين عمل باعث دلخوري کارتر شده بود. شاه با روساي جمهوري آمريکا از حزب جمهوري خواه ـ آيزنهاور، نيکسون و فورد و همكاران آنان از جمله کيسينجر، جورج بوش (پدر) ، رامسفلد و ... مناسبات بهتري داشت. دمکراتها بويژه جان اف. کندي و جيمي کارتر اصرار به دمکراتيزه شدن ايران، رعايت كامل قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و کاهش مداخلات شاه در امور دولتي را داشتند. روزولت و ترومن هم قبلا تا حدي همين نظر را ابراز داشته بودند. برنامه اصلاحات که در 1961 به دست دکتر علي اميني نخست وزير وقت به اجرا درآمد خواست جان اف. کندي رئيس جمهور ليبرال آمريکا بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
دلایل «ادموند بورك» برای مخالفت با انقلاب فرانسه
Edmund Burke

«ادموند بورك Edmund Burke» فيلسوف، نويسنده، خطيب و سياستمدار «ايرلندي ـ انگليسي» يکم نوامبر سال 1790 كتاب معروف خود در مخالفت با انقلاب فرانسه را تحت عنوان «بازتاب هاي انقلاب در فرانسه» منتشر ساخت. وي در اين كتاب نوشته است: چون انقلاب فرانسه سازمان يافته نيست و به صورت خودجوش به وجود آمده و سير اعتراض و تظاهرات خياباني آن را به پيش مي راند، به زودي به خشونت و بي قانوني كشانده مي شود و نظم جامعه از ميان مي رود و همه ساختار و دستاوردهاي فرانسويان در طول تاريخ نابود و دست كم يك نسل گم و تلف مي شود. بورك كه در سومين سال انقلاب فرانسه اين نظر را مطرح ساخت نام حكومت انقلاب از پيش سازمان نيافته را «ماب رول» گذارد و پيش بيني كرد كه انقلاب فرانسه پس از دوران تخريب، با فاجعه به پايان مي رسد و شكست مي خورد. اين وضعيت و بي نظمي زمينه را براي ظهور يك ديكتاتور، اما نظم برقرار كن آماده مي سازد و مردم كه از حكومت «ماب» خسته شده اند اين ديكتاتور را نجات دهنده خود مي پندارند و همانند شمع گرد او جمع مي شوند.
    بورك كه در سال 1729 در دوبلين (ايرلند) به دنيا آمده و بسال 1797 درگذشت و يك محافظه كار بشمار آمده است معتقد بود كه احزاب در يك كشور، صرف نظر از ايدئولوژي آنها، عامل ثبات جامعه هستند. در چنين كشوري نه كودتا رخ مي دهد و نه انقلابي نظير انقلاب فرانسه. احزاب با انتقادهاي بموقع و اعتراض هاي مسالمت آميز خود (نطق و نوشته و اجتماعات برنامه ريزي شده توام با انضباط) مانع وخامت مسائل و گسترش نارضايي ها مي شوند و در چنين محيطي مردم با آراء خود در انتخابات، انقلاب آرام به وجود مي آورند و مقامات را تثبيت و تغيير مي دهند و در چنين جوامعي كودتا و انقلاب بدون كنترل و برنامه به وجود نخواهد آمد و مردم به پيشرفت ادامه مي دهند و مي توانند با برنامه ريزي، آينده خود و فرزندانشان را بسازند.
    وي كه سالها عضو پارلمان انگلستان بود با همين عقيده پافشاري مي كرد كه حرف مهاجرنشينان در آمريكاي شمالي شنيده شود، از زور گفتن به آنان خودداري شود و اداره امور هند به يك كميسيون مستقل سپرده شود تا اعزام فرماندار و حاكم از لندن. به نظر بورك، مقام دولتي بايد ميانجي مردم باشد نه آقابالاسر آنان كه نسبت به او و دولت كينه دائمي پيدا كنند. بورك در مسائل مربوط به جامعه، برضد انعطاف ناپذيري دولت بود و مي گفت كه حكمران بايد هر نارضايتي كوچك مردم را دقيقا بررسي و رفع كند و مثال آورده بود: اگر لوئي شانزدهم (پادشاه فرانسه) به موقع به خواست مردم توجه كرده بود مسئله حل شده بود؛ عصیان بوجود نمی آمد و گردنش به زیر تیغ سنگین گیوتین نمی رفت زيراکه معترضين به روش او در روزهاي نخست توقع كم داشتند و چون پاسخ دریافت نکردند و معطل شدند شمار آنان افزايش يافت و كنترل از دست رفت و ....
    دو کتاب دیگر بورك ـ از بنيادگذاران فلسفه سياسي ـ « توجيه جامعه طبيعي» و «بررسي فلسفي ريشه زيبايي و رفعت» عنوان دارند.
پشت جلد دو کتاب درباره نظرات «ادموند بورک» با تصاوير او

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي داستان نويسي
زادروز دو داستان نگار که براي تهيه سوژه به جنگ مي رفتند
استيفن كرين ــ گريگ
اول نوامبر زادروز دو داستان نگار است كه براي تهيه سوژه هاي خود و لمس حقايق و درك مشكلات و انعكاس آنها به عنوان خبرنگار آزاد (فري لنس) در چند جنگ شركت كردند.
    «استيفن كرين» داستان نگار آمريكايي در سال 1871 و هرمان گريگ نويسنده نروژي در 1886 به دنيا آمدند. هر دو هم در آلمان فوت شدند.
    داستانهاي «كرين» به عنوان شاهكارهاي واقعي نويسي پذيرفته شده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
روز مولف، تشويق نويسندگان و پژهشگران به تاليف
با هدف تشويق مولفان كتاب، از سال 1928 در آمريكا، یکم نوامبر هر سال (روزي چون امروز) روز مولف تعیین شده و برگزار می شود كه به تدريج ساير كشورها هم يك روز سال را به بزرگداشت مولفان و دادن جايزه به آنان اختصاص داده اند. از نيمه قرن 20 به اين سوي، بسياري از کشورها با هدف تسهيل امر تاليف و قراردادن وسائل تحقيق و تاليف؛ وام، معرفي ناشر و کمک به چاپ و توزيع اين تاليفات يک مرکز دولتي و يا نيمه دولتي به صورت كانون و انجمن در کشور خود داير كرده اند كه اسما و يا عملا زير نظر مستقيم رئيس دولت قرار دارد. با اين که ايران در زمان خسروانوشيروان (15 قرن پیش) و پس از او سامانيان (11 قرن پیش) داراي چنين مراکزي بود که کتابهای آن دوره در دست است، به نظر مي رسد که فعلا فاقد چنين كانوني مهم و لازم باشد.
     در قديم، پادشاهان و اميران مشوّق و متولي امر تحقيق و تاليف بودند و اينک، جز معدودي از کشورها، دولتها طبق قانون و با بودجه كافي و برنامه مدون عهده دار اين وظيفه بسيار مهم و اساسي شده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دانش
زادروز پروفسور «باير» شيميدان آلماني
Baeyer

پروفسور «آدولف فن بايرAdolf Von Baeyer» شيميدان نامدار آلماني كه همه با نام او آشنا هستند 31 اكتبر سال 1835 به دنيا آمد و 82 سال عمر كرد و برنده جايزه نوبل در شيمي شد.
    وي در هر سه رشته رياضي، فيزيك و شيمي تحصيل كرده بود ولي دكتراي خود را در رشيه شيمي گرفته و به موازات تدريس اين رشته در دانشگاههاي برلين و هايدلبرگ در آزمايشگاه «ككول» به تحقيقات خود ادامه مي داد و بسياري از مواد و تركيبات شيميايي را كشف كرد ازجمله اسيد باربي توريك ، نيل ها، تركيبات فنل و .... برپايه كشفيات او داروهاي متعدد ساخته شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي تاريخ‌نگاري
درباره ممسن نويسنده و مورخ بزرگ آلمان به مناسبت سالگشت فوت او
Theodor Mommsen

امروز، اول نوامبر، سالگشت درگذشت «تئودور ممسنTheodor Mommsen» از نويسندگان و مورخان بزرگ قرن 19 آلمان است. كتاب او «تاريخ روميان» جامعترين تاليف در اين زمينه است. وي در طول عمر خود 900 كتاب، رساله و مقاله نوشت. ممسن كه اول نوامبر 1903 درگذشت و برنده جايزه نوبل در ادبيات شد پس از اتمام تحصيلات و به دست آوردن مدرك دكترا در تاريخ، استاد دانشگاه لايپزيك شده بود كه بعدا او را به اتهام شركت فعالانه در انقلابات سال 1848 از كسوت استادي بركنار كردند. ممسن پس از اخراج از كار تدريس كه آن را غير منصفانه مي دانست به فرانسه، سويس و ايتاليا رفت و به تحقيق در باره اوضاع دوران باستان پرداخت و در بازگشت به آلمان، ده سال پس از اخراج، بار ديگر استاد درس تاريخ شد و اين بار در دانشگاه برلين. وي كه يك ليبرال ملي بود به عضويت مجلس آلمان نيز انتخاب شده بود.
    ممسن بيش از هر مورخ ديگر موفق به خواندن اسناد تاريخ باستان شده است. بسياري از رويدادهاي تاريخ ايران باستان و آن قسمت كه در رابطه با يونان، روم، ارمنستان، سوريه و فلسطين بوده از كتب ممسن ترجمه و نقل شده است. او براي نوشتن تاريخ روميان 40 سال مطالعه و سند جمع آوري كرده بود. تفسيرهاي او بر قانون كيفري و آيين دادرسي روم باستان و طرز حكومت روميان و سياست پولي آنان بي نظير است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
زلزله لیسبون با دهها هزار کشته
ساعت 9 و 40 دقیقه بامداد یکم نوامبر 1755 یک زمین لرزه بسیار شدید و متعاقب آن سونامی و حریق شهر ساحلی لیسبون پایتخت پرتغال را ویران ساخت و یک سوم جمعیت شهر را نابود کرد. جمع کشته شدگان 60 تا 100 هزار تن برآورد شده است. این زمین لرزه تا اسپانیا و مراکش ـ همه جا را تکان داد که جمع تلفات این مناطق 15 هزار تن بود. این زلزله باعث فقر اقتصادی و دگرگونی های سیاسی در پرتغال شد ازجمله سیاست این کشور برای توسعه مستعمرات پایان یافت و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تحميل ماليات تازه (تمبر) و اعتراض و انقلاب مهاجرنشينان 13 گانه آمريكاي شمالي
اول نوامبر سال 1765 ميلادي قانون تمبر مصوب پارلمان انگلستان كه تحميل ماليات تازه اي از جانب اين دولت انگلستان بر مهاجرنشينان انگليسي در آمريكاي شمالي بود به اجرا گذارده شد كه مهاجرنشينان مقيم ماساچوست به ويژه ايرلنديها و اسكاتلنديهايشان كه سابقه طولاني دشمني با دولت لندن (اينگلند) را داشتند اعتراض كردند و به دليل اين كه بدون حضور نماينده آنان تصويب شده بود تقاضاي لغو آن را كردند و به اين سان جنبش استقلال طلبي در آمريكاي شمالي پا گرفت كه در آغاز هم مورد حمايت همه مهاجران نبود. اعتراضي كه با اجراي قانون تمبر آغاز شد كمتر از يازده سال بعد، در چهارم ژوئيه سال 1776 منجر به صدور اعلاميه استقلال مهاجرنشينان گرديد و فدراسيون آمريكا شمالي به وجود آمد كه مدعي است ابر قدرت جهان امروز است و مي كوشد كه به هر ترتيب، اين مقام را براي مدتي ديگر حفظ كند.
     دولت لندن از دهها سال پيش از آن، از مهاجرت اسكاتلنديها و ايرلنديها به آمريكاي شمالي استقبال كرده بود تا از شر آنان در بريتانيا آسوده خاطر شود؛ غافل از اين كه آنان در آمريكا هم دست از مخالفت بر نخواهند داشت و هسته اوليه جنبش استقلال خواهي را همين اسكاتلندي ها و مهاجران ايرلندي تبار به وجود آوردند و با استفاده از فرصت تازه (اجراي قانون تمبر) دست به تبليغ بر ضد دولت لندن زدند و انقلاب وارد مرحله قطعي خود شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زنداني شدن وزير داخله آمريکا به جرم فروش اراضي دولتي، بدون دادن اعلان مزايده
يکم نوامبر سال 1923يك دادگاه فدرال آمريكا «آلبرت فال» وزير داخله اين كشور را به جرم سوء استفاده از مقام و وارد ساختن زيان مالي به دولت به پنج سال زندان و محروميت از مشاغل عمومي محكوم كرد.
     جرم او فروش و واگذاري اراضي دولتي بدون دادن اعلان مزايده در روزنامه ها بود. در ميان خريداران اراضي دولتي، برخي از آشنايان آلبرت فال ديده شده بودند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
الفباي لاتين به جاي الفباي عربي در ترکيه
دولت جمهوري تركيه يکم نوامبر 1928ميلادي الفباي اين كشور را كه تا آن زمان همانند ساير ممالك اسلامي الفباي عربي بود به لاتين تغيير داد تا نه تنها هرچه بيشتر از گذشته اش فاصله بگيرد، بلکه تلفظ واژگان در سراسر کشور يكسان شود و تفاوت لهجه ها كاهش يابد. از آن پس واژه ها به همان گونه كه دركوچه و بازار تلفظ مي شد ــ نه مطابق ريشه و اصل واژه ــ به لاتين نوشته شد و اندكي تغيير يافت. براي مثال ؛ اسلامبول به صورت استانبول درآمد، بلند «بولنت» و محمد «مهمت» نوشته شد و .... در ايران هم عده اي به رضا شاه اصرار كردند كه چنين كند که به نتيجه نرسيدند. بيش از سي درصد واژه هاي زبان ترکيه ريشه فارسي دارند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
كودتاي سايگون كه نتيجه نهايي آن معكوس بود
Ngo Dinh Diem
اول نوامبر سال 1963 چند واحد ارتش در جنوب ويتنام بر ضد دولت «نگو دين دي امNgo Dinh Diem» كه در سال 1955 با بركنار كردن «بائو داي» امپراتور اسمي ويتنام جنوبي رئيس اين كشور موقت شده بود دست به كودتا زدند كه ضمن اين كودتا «دين دي ام» و برادرش كشته شدند و يك شوراي نظامي زمام امور را به دست گرفت كه ضد كمونيست تر از او بود. دولت آمريكا هفتم نوامبر رژيم تازه را به رسميت شناخت.
     همسر «نگو دين دي ام» كه در زمان كودتا در آمريكا بود دولت جان اف كندي رئيس جمهوري وقت امريكا را كه خود 22 روز بعد در شهر دالاس ترور شد متهم به حمايت از نقشه كودتا و مرگ شوهرش كرد. در پي اين كودتا، جنگ ويتنام و در نتيجه مداخله امريكا در اين جنگ گسترش يافت، جنگي كه آمريكا در آن موفق نبود و وحدت ويتنام تامين شد.
     «نگودين دي ام» يك كاتوليك بود كه پيروان اين مذهب در ويتنام جنوبي در اقليت هستند. فرانسويان در طول استعمار ويتنام، مذهب كاتوليك را درآنجا ترويج كرده بودند. نگو دين ديم با حمايت ژنرال آيزنهاور رئيس جمهوري وقت آمريكا بود كه موفق شد در ويتنام نظام جمهوري برقرار كند. حال آن كه طبق قرارداد ژنو قرار بود تا انجام رفراندم وحدت دو ويتنام، بائو داي رئيس قسمت جنوبي اين كشور باشد. نگو دين ديم هنگام مرگ 54 ساله بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سالروز ایجاد «اتحاديه اروپا»
يكم نوامبر سال 1993 پيمان ايجاد «اتحاديه اروپا» معروف به پيمان Maastrich كه در هفتم فوريه 1992 به امضا رسيده بود به اجرا گذارده شد كه اينك داراي 27 عضو، چهار میلیون و 324 هزار کیلومتر مربع وسعت (نزدیک به سه برابر ایران) و 500 میلیون جمعیت با زبان و فرهنگ مختلف است که 23 زبان در مکاتبات و مکالمات اتحادیه رسمیت دارند. مذاكرات مربوط به تاسيس اتحاديه اروپا كه جاي «جامعه اروپايي» را بگيرد از 19 دسامبر 1991 و همزمان با قطعي شدن فروپاشي شوروي آغاز شده بود ولي به سختي پيشرفت مي كرد. شالوده اين اتحاديه به نام بازار مشترك اروپا در دهه 1950 در گردهمايي «رم» منتهی به اعلامیه مورّخ 25 مارس 1957 گذارده شده بود و پیش از این اعلامیه، طرح موضوع در مذاکرات سال 1951 پاریس که در 18 آوریل این سال پایان یافته بود.تصويب پيمان فوريه 1992 در كشورهاي اروپايي هم چندان آسان نبود. در فرانسه درصد اكثريت تصويب كننده ناچيز بود و در انگلستان به جاي رفراندم، پارلمان آن را به تصويب رساند و در دانمارك، اكثريت مردم آن را رد كردند.
     اصول اين پيمان بر پايه هماهنگي امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيت مشترك كشورهاي عضو تنظيم شده است و «يورو» پول واحد كشورهاي اروپايي در اجراي همين پيمان به وجود آمده است كه باز اكثريت مردم برخي از كشورهاي عضو ازجمله سوئد راي به حفظ پول ملي خود دادند. تكليف قانون اساسي اروپا هم كه در بعضي از كشورهاي عضو از سوي اكثريت مردم رد شده بود به درستي روشن و قطعي نشده است. علاوه بر تفاوت های فرهنگی ميان ملل عضو اتحاديه اروپا، روسيه بزرگترين كشور اروپا در خارج از اين اتحاديه قرار دارد و تا چنين باشد نمي توان به آينده اين اتحاديه زياد خوش بين بود، مخصوصا كه بيشتر اعضاي آن عضو «ناتو» هستند كه يك اتحاديه نظامي و گرداننده اصلي آن آمريكا ـ کشوری در قاره دیگر ـ است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دادگاه اروپايي حقوق بشر
یکم نوامبر 1998 دادگاه اروپايي حقوق بشر تاسيس شد. تاسيس اين دادگاه نشانه ضعف سازمان ملل در كار نظارت بر رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر تلقي شده است. هنگام تاسيس اين دادگاه اظهار اميدواري شده بود كه ساير مناطق جهان دادگاههاي منطقه اي از اين دست داشته باشند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مهاثير بن محمد که گفت يهوديان کنترل جهان را به دست دارند بازنشسته شد
Mahathir ben Mohammad
دكتر مهاثير (محضير) بن محمد نخست وزير فدراسيون مالزيا سي و يكم اكتبر 2003 پس از 22 سال رئيس دولت بودن خود را بازنشسته و قدرت را به معاونش «عبدالله احمد بداوي» تحويل داد. مهاثير بن محمد متولد 1925 كه به صراحت لهجه معروف است در طول 22 سال حكومت بر مالزيا اين كشور را به صورت يك قدرت اقتصادي در آورد.
     آخرين اظهارات صريح و بدون پرده او دو هفته پيش از بازنشستگي بيان شده بود كه در مراسمي رسمي گفته بود: يهوديان كنترل جهان را به دست دارند، و ديگران (اشاره به آمريكاييان) را وادار مي كنند كه برايشان جنگ كنند و بميرند.
    اين اظهار او سبب شد كه مجلس نمايندگان آمريكا به اتفاق آراء وي را محكوم سازد و سناي آن كشور مالزيا را از فهرست دريافت كنندگان كمك نظامي از آمريكا حذف كند.
    مهاثير بن محمد يك ماه پيش از 78 ساله شدن، خود را بازنشسته كرد ولي گفت که در کار سياست فعال خواهد بود. عبدالله احمد سال 15 جوانتر از او است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زن 116 ساله ژاپني
Kamato Hongo زماني که صد و ده ساله بود. او گفته بود که اندوه و کمخوابي عمر را کوتاه مي کند

سي و يكم اكتبر 2003 بانو «كاماتو هنگو Kamato Hongo» پيرترين زن وقت در جهان درگذشت.
     وي كه يك ژاپني بود در سپتامبر اين سال وارد يكصد و شانزدهمين سال عمر خود شده بود و از سوي رکوردنگاران کهنسالترين زن جهان اعلام شده بود. برخي از پژوهشگران گفته که گمان نمي کنند او بيش از 110 سال عمر کرده بود.
    ژاپن بيش از کشورهاي ديگر انسان صدساله و صد و چند ساله دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فيلمبرداري کم سابقه از صحنه تيراندازي در محوطه مجتمع قضايي
سي و يكم اكتبر 2003 يك فيلمبردار تلويزيون به نام «استيو گريسون» كه براي تهيه تصويراز دادرسي يك متهم به قتل وارد محوطه مجتمع قضايي « ون نس » در منطقه لس آنجلس آمريكا شده بود مشاده كرد كه يك مرد با سلاح كمري به سوي مردي ديگر تيراندازي مي كند و اين مرد در پناه درخت مي كوشد كه گلوله ها به او اصابت نكند و از اين صحنه كم سابقه فيلمبرداري كرد. ضارب به تير اندازي ادامه داد تا طرف مقابل بر زمين افتاد و سپس خونسردانه سلاحش را در جيب گذارد و به راه خود ادامه داد كه رهگذران يك مامور پليس را در آنجا يافتند و او را به دنبال ضارب فرستادند و ضارب كه خود را ويليام ستريلر 60 ساله معرفي كرد دستگير شد . ويليام اعتراف كرد كه جري كوري وكيل 53 ساله قضايي را تير زده بود ، زيرا كه کوري قسمتي از پولي را كه به منظور حل يك اختلاف قضايي به او سپرده بودند تا به وي بدهد بدون دليل به سود خود برداشته بود و حاضر به پس دادن نبود و قاضي دادگاه هم امروز و فردا مي كرد. جري كوري كه از چند نقطه بدن مجروح شده بود در بيمارستان بستري شد.
    
صحنه تيراندازي واقعي

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
آزمايش موشك تازه روسيه كه طبق اعلاميه اين دولت مي تواند از هر سد دفاعي عبور کند


در مسکو اعلام شد که ارتش روسيه يكم نوامبر 2005 موشك بين قاره اي باليستيك «آر. اس ـ12 ام» از كلاس موشك هاي توپول (عكس بالا) را آزمايش كرده بود. طبق اعلاميه دولت روسيه، اين موشك كه از هر سد دفاعي ضد موشكي مي تواند بگذرد از سكوي ثابت و يا متحرک (روي كاميون) عمل مي کند.
    پراوداي آنلاين نيز ضمن تشريح برتري هاي اين موشك از لحاظ نظامي نوشته بود: آزمايش توپول تازه ثابت كرد كه اين موشك مي تواند كلاهك خود را از هرگونه شبكه دفاع موشكي عبور دهد و به هدف برساند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برکنار شدن رئيس ستاد نيروي هوايي ژاپن به خاطر دفاع از وطن!
Toshio Tamogami
ژنرال «توشيو تاموگامیToshio Tamogami» رئيس ستاد نيروي هوايي (دفاع از خود) ژاپن 31 اكتبر 2008 سمت خودرا ازدست داد و بركنار شد زيرا كه يك مقاله ميهني نوشته و نظری را مطرح ساخته بود. وی در این مقاله ضمن ردّ متجاوز خواندن ژاپن در جریان جنگ جهاني دوم، خواسته بود كه ژاپن داراي ارتشي مشابه كشورهاي ديگر شود (ازجمله آلمان و ايتاليا كه آنها هم بمانند ژاپن در جنگ جهانی دوم شكست خوردند و تسلیم شدند) و افزوده بود: قانون اساسي ژاپن كه توسط دیگران و در دوران اشغال نظامي انشاء شده است ژاپن را (كه داراي یک اقتصاد بزرگ است) از داشتن يك ارتش كامل محروم كرده است و اینک آن زمان فرارسيده است كه اين قسمت از آن قانون اصلاح و ارتش ژاپن از صورت (Self - Defense) بیرون آيد. وي همچنين نوشته بود: در جریان جنگ جهانی دوم، ژاپن قصد درافتادن با آمریکارا نداشت و اين آمريكا بود كه با اقداماتی ازجمله منع صدور نفت حتی از مکزیک به ژاپن ما را وارد جنگ با خود كرد و ....
    اين مقاله براي انتشار نوشته نشده بود براي شركت در مسابقه گروه «A.P. A» ارسال و برنده 3 ميليون «Yen» شده بود. عنوان مسابقه اين بود: آيا ژاپن يك مهاجم بود؟.
    تارو Taroنخست وزير و یاسوکازو هامادا Yasukazu Hamada وزير دفاع ژاپن پس از اطلاع از مفاد اين مقاله كه ژنرال «تاموگامي» آن را به عنوان يك تبعه (ژاپني) نه مقام دولتي نوشته بود آن را ديدگاهي مغاير سياست دولت اعلام كرده و«هامادا Hamada» وزير دفاع ژاپن گفته بود كه با اين نوشته راهي جز بركنار كردن ژنرال تاموگامي از رياست ستاد نيروي هوايي نداریم!.
    پاره اي از اصحاب نظر اين اقدام را عملي برخلاف آزادي بيان و برخي ديگر يك «خود شیرینی و خوش رقصی» دولت ژاپن در برابر دوستان غربی اش خوانده بودند و گفته بودند: به هرحال اين عمل اقدامي خلاف اين اصل هزاران ساله است كه «كسي را به خاطر ميهندوستي و دفاع از وطن مجازات نمي كنند» و در تاريخ ژاپن باقي خواهد ماند.
    در یک تفسیر رسانه ای این عمل آمده بود: این نخستین واکنش از این دست در ژاپن نبوده است برخی از کسانی هم که قبلا از بناي يادبود سربازان مقتول زمان جنگ دیدار کرده بودند توبیخ و تضعیف شده اند و این در حالی است که از پایان جنگ جهانی دوم دو نسل و دهها سال گذشته است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 1 نوامبر
 • 1604:   تراژدي «اتلّو» كار شكسپير براي نخستين بار در كاخ «وايت هال» روي صحنه آمد.
 • 1894:   در پاريس اعلام شد که دكتر «روكس» فرانسوي پس از تجربه بسيار، واكسن ديفتري را در آزمايشگاه ساخته است.
      
 • 1936:   ميان المان و ايتاليا يک پيمان اتحاد منعقد شد كه موسوليني رهبر وقت ايتاليا آن را «محور» عنوان داد. طبق اين پيمان، دو دولت متعهد شده بودند که در مساعي نظامي به يکديگر کمک کنند.
      
 • 1939:   براي نخستين بار به منظور اصلاح نژاد حيوانات، تلقيح مصنوعي انجام گرفت و سپس عمومي شد. تلقيح مصنوعي نخست روي خرگوش آزمايش شده بود.
      
 • 1950:   دو ملي گراي پورتوريكويي به نام اسكار كولازوOscar Collazo و گرسليو تروسلاGriselio torresola در ساختمان «بلر هاوس» در شهر واشنگتن قصد كشتن ترومن رئيس جمهوري وقت امريكا را كردند كه در اين ماجرا يك محافظ ترومن و يكي از دو ملي گرا كشته شدند. ملي گرايان پورتوريكو خواهان استقلال اين جزيره بوده اند كه در سال 1898 كه اسپانيا در جنگ از آمريكا شكست خورد به تصرف اين كشور درآمد و قلمرو اين کشور شده است.
 • 1955:   يك هواپيماي مسافربر شركت «يونايتد» آمريكا بر فراز ايالت كلرادو براثر انفجار يك بمب ساعتي كه در جامه دان يك مسافر كارگذارده شده بود سرنگون شد و همه سرنشينانش كشته شدند.
 • 2003:   دولت فرانسه براي تعمير كاخ تاريخي ورساي 158 ميليون دلار بودجه اختصاص داد. لويي چهاردهم ورساي را كه در آن قراردادهاي پايان جنگ جهاني اول امضاء شد شاه نشين فرانسه كرده بود.
 • پيام‌هاي تازه
  درباره روزنامه هاي دولتي
 •   در پاسخ به چند پيام بايد بار ديگر گفته شود كه روزنامه دولتي يك نشريه تخصصي است و نبايد اعلان تجاري بگيرد و تكفروشي (سينگل كاپي سيل) داشته باشد و وارد عالم رسانه هاي حرفه اي (عمومي) و يا حزبي شود. اگر شود يك عامل منفي براي قضاوت تاريخ خواهد بود.

 • براي اطلاع  سپيده دم به زبان انگليسی

     

  از آنجا كه تلاش پيگير چندين ساله ناشر اين سايت (تاريخ ايرانيان به صورت روزشمار آنلاين) با نيم قرن تجربه روزنامه نگاري و تحصيلات مربوط، براي تجديد پروانه روزنامه چاپي «سپيده دم» جهت انتشار در ميهن گرامي به جايي نرسيده است و از سوي ديگر «روزنامك» را به فارسي به صورن آنلاين منتشر مي سازد؛  تصميم گرفته كه به زودي به انتشار سپيده دم آنلاين به زبان انگليسي در نشاني زير اقدام كند كه حاوي اخبار و عكسهاي جالب و مهم روز و نقل گزارش ها و مقالات مربوط ايران از منابع انگليسي زبان خواهد بود:

  www.IranianDawnNewspaper.com

   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» به شماره ثبت 25178/92 حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 77 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره اول نسخه چاپی روزنامک نيز در آوريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد.

  www.rooznamak.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  nhistorian (a) cox.net
  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com