Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
      خورشيدي

 
26 سپتامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 26 سپتامبر
ايران
جنگ مذهبي ايران و روم و پيمان رفع دشواري زرتشتيان در روم و مسيحيان در ايران
تصويري سکه نقره بهرام گور
26 سپتامبر سال 422 ميلادي عهدنامه صلح ايران و روم كه به جنگ دو ساله دو ابر قدرت پايان داد و چند هفته پيش از اين به امضاء رسيده بود مبادله شد.
    در تاريخ عمومي (جهان)، از اين جنگ دو ساله به عنوان «جنگ مذهبي ايران و روم» نام برده شده است، زيرا كه پيش از امضاي معاهده صلح، پيروان آيين زرتشت (دين رسمي ايرانيان تا سده هفتم ميلادي) در قلمرو روم، و مسيحيان در قلمرو ايران از آزادي مذهب برخوردار نبودند.
    برنده جنگ دو ساله كه در آن بهرام پنجم (بهرام گور) مستقيما فرماندهي يگانهاي ايران را بر عهده داشت، ايرانيان بودند و امتياز ديگري را كه از روميان خواستند و به آن نائل شدند اين بود كه امپراتور روم ضمن معاهده صلح متعهد شد كه در امور ارمنستان مداخله نداشته باشد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
يمن، يک ساتراپي ايران
در تاريخ طولاني يمن، كه «پتولمي Ptolemy » جغرافيدان قرون قديم، مردم آن را عرب هاي شاد و خوشبخت (به دليل بارندگي و داشتن آب) خوانده است؛ 26 سپتامبر يادآور دو رويداد است:
     ساتراپي ايران شدن يمن در 26 سپتامبر سال 597 ميلادي و جمهوري اعلام شدن آن (يمن شمالي، صنعا) در 26 سپتامبر سال 1962 (پس از كودتاي ناصريست ها بر ضد محمد البدر، امام زيديه آن).
     يمن از سال 570 ميلادي كه سپاه اعزامي ايران به فرماندهي اسپهبد وهرز (به دستور خسروانوشيروان) حبشي ها را از آنجا بيرون رانده بود تحت الحمايه ايران بود و «سيف ذي يزن» با حمايت و اتكاء به نظاميان ايران بر آنجا حكومت مي كرد.
     پس از درگذشت سيف، خسروپرويز شاه وقت ايران از اين قضيه استفاده كرد و 26 سپتامبر سال 597 ميلادي يمن را يك ساتراپي (استان) ايران اعلام داشت و يمن تا سال 630 ميلادي در اين وضعيت باقي بود. در اين سال و در جريان گسترش اسلام در جزيرة العرب، «باذان» فرماندار ايران در يمن (عربستان جنوبي) مسلمان شد و قيمومت ايران بر آن سرزمين پايان يافت و پس از آن، يمن تا قرنها به صورت ملوك الطوايفي اداره مي شد.
     يمن در نيمه دوم قرن بيستم (كودتاي ناصريست ها در شمال و رها شدن جنوب از استعمار انگلستان) به صورت دو جمهوري درآمد (صنعا و عدن) كه از 22 ماه مي 1990 به پايتختي صنعا وحدت يافت ولي چندان آرام نبوده است.
    (درباره تاريخ و مسائل يمن و مدتها جنوبي و شمالي بودن آن مطلبي مشروح در سايت 13 ژانويه اين تاريخ آنلاين آمده است)
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نگراني شاه اسماعيل صفوي
در اين روز ـ 26 سپتامبر ـ در سال 1523 ميلادي شاه اسماعيل صفوي در جلسه مقامات كشوري و مشاوران غير نظامي خود ابراز نگراني كرد كه اگر فوت شود چون پسرش تهماسب ميرزا هنوز طفل است، قدرت به دست سران قزلباش مي افتد و نه تنها بر سر و كول هم مي زنند بلكه هر كدام بر پايه منافع خود در امور كشور خودسرانه مداخله خواهند كرد و هرج و مرج پديد خواهد آمد و نتيجه زحمات دهها سال ما از ميان خواهد رفت. شاه اسماعيل سپس نظر حاضران را براي حل مساله جويا شد. يادداشتهاي باقي مانده از آن زمان نشان مي دهد كه هيچيك از حاضران از ترس سران قزلباش كه روساي قبايل بودند نظري ابزار نداشت و اتخاذ تصميم را به شاه اسماعيل سپردند و با گفتن: هر چه را سلطان بپسندد مطيع هستيم خود را خلاص مي كردند. براي حل مسئله ديگر دير شده بود، زيرا شاه اسماعيل كه موفق شده بود ايران را به صورت زمان ساسانيان در آورد هشت ماه بعد در 23 ماه مه 1524 درگذشت و همچنان كه پيش بيني كرده بود تا اواسط سلطنت شاه عباس كه يك ارتش ملي (سراسري) به وجود آورد، كشور در كنترل سران عشاير تشكيل دهنده نيروي نظامي قزلباش بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعزام محصل به اروپا، ولي چه حاصل؟ ـ اتلاف ارز
چهارم مهر ماه 1308 خورشيدي 39 دانشجوي ايراني با هزينه دولت جهت ادامه تحصيل به اروپا اعزام شدند تا در بازگشت بر پايه علوم و فنون اروپا چرخهاي كشور را بهتر از گذشته بگردانند و ... كه ديديم پيشرفتي كه انتظار مي رفت حاصل نشد!، زيرا که که قانون وقت جامع نبود و روشن نکرده بود که اين دانش آموختگان فرنگ پس از بازگشت به چه کاري گمارده شوند.
     به هر حال، از آن زمان تا سالها هر سال در شهريور ماه هفتاد تا يكصد و ده دانشجو به اروپا اعزام شدند.
     ايران از زمان محمدشاه قاجار، محصل به مدارس تعليمات عالي غرب مي فرستاد، اما بدون نتيجه، زيرا برنامه اي درست براي استفاده از اين فارغ التحصيلان در دست نداشت. ژاپني ها يك بار محصل فرستادند و در رديف كشورهاي اروپايي قرار گرفتند. اين موضوعي است كه نياز به بررسي عميق دارد. اگر رضاشاه از اين فارغ التحصيلان به جاي «دوله ها و سلطنه ها» در مقامات بالاي كشور استفاده كرده بود به آن آساني بركنار و تبعيد نمي شد. اين فارغ التحصلان را به جاي دادن مقام، به تدريس سرگرم كردند؛ حال آنكه مي توانستند براي تدريس از خارج معلم بياورند. باور عمومي بر اين است که دوله و سلطنه ها عمدتا عوامل بيگانه بودند و ارتباط هاي خارجي داشتند.
    از سال 1973 (1352 خورشيدي) که بهاي نفت خام بالا رفت و تورّم پول در داخل بهاي مستغلات را چندين برابر کرد، سيل محصل به خارج سرازير شد که بيشتر آنان برغم استفاده از ارز دولتي به کشور بازنگشتند. همان زمان به مجلسين پيشنهاد شده بود که دربرابر حواله کردن ارز، از دانشجو و خانواده او تعهد اخذ شود که اعتنا نشد زيراکه مجلسيان فرزند داشتند و ذينفع بودند. اين وضعيت تا به امروز کم و بيش به همان صورت ادامه داشته که در مهرماه 1391 صحبت از قطع و يا مشروط شدن ارسال ارز براي محصلان است ـ ارزي که بر اثر تحريم اقتصادي غرب دارد کم مي شود. درآمد ارزي ايران عمدتا از فروش نفت است و نفت متعلق به همه ملت و کالايي تمام شدني.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
ضعف ژورنالیسم ایران و راه حل
در نيمه شهريور 1392 در محافل مطبوعاتي گفته شده بود که ضعف ژورنالیسم ایران که با اخراج روزنامه نگاران حرفه ای از کار ـ از اواخر سال 1358 آغاز شده است ظاهرا ادامه دارد و تا تدوین یک نظام مطبوعاتی و تعریف روزنامه عمومی، نشریه تخصّصی، نشريه اختصاصي (که روزنامه های وابسته به موسسات عمومی و شهرداري ها هم اختصاصي بشمار می آیند) و روزنامه حزبی، تعریف روزنامه نگار و اینکه چه فردی را می توان روزنامه نگار حرفه ای خطاب کرد، سازمان یک نشریه و سلسله مراتب تحریری و تاکید بر روزنامه نگار بودن سردبیر و مدیر نشریه (نه، ناشر که می تواند یک کمپانی باشد)، تبديل کلمه و کلمات امتياز و صاحب امتياز در قانون مطبوعات به پروانه و دارنده پروانه، ایجاد اتحادیه های روزنامه نگاران و انتخاب دمکراتیک اعضای هیات مدیره آنها و ...، آن ضعف برطرف نخواهد شد.
     ژورنالیسم که قوه چهارم دمکراسی بشمار می آید (و باید منفک از سه قوه دیگر باشد) با اشاره، انعکاس و طرح مسائل روزمره جامعه می تواند مانع پیچیده شدن مشکلات شود. مثلا با انعکاس بی اعتنایی اتومبیلرانان به خطوط ویژه عبور پیادگان باعث شود تا قانون تشدید جریمه متخلّفان و بمانند کشورهای دیگر لغو موقت گواهینامه رانندگی پیشنهاد شود، و یا گزارش عینی وضعیت اتوبوسرانی شهر، چگونگی رفتار با مراجعه کنندگان به سازمانهای دولتی، وضعیت پیاده روهای شهرها، مالکیت ناگهانی اراضی دولتی (متعلق همه شهروندان)، مراجعات بیمارستانها، مقایسه بهای بلیت پرواز با هواپیما در مسافت مساوی در ایران و کشورهای دیگر، چاپ عکسی از یک تابلو جایگاه غیر دولتی فروش بنزین که آن تصویر حتی بدون توضیح روزنامه نشان خواهد داد که بکاربردن واژه «اختصاصی» برای آن نامربوط است و «اختصاصی» معنای مثلا اختصاص فروش بنزین به نوعی اتومبیل و یا افراد معیّن دارد و معنای غیر دولتی نمی دهد و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
نيرنگ استعمارگران در قرن هفدهم، و مسئله امروز جهان
26 سپتامبر سال 1614، به تقليد از ساير كشورهاي استعماري اروپا كه چشم به تملك و غارت ثروت سرزمين هاي دوردست دوخته بودند، دانمارك هم «كمپاني هند شرقي!» خود را تاسيس كرد. مخترع اين نيرنگ انگليسي ها بودند. دولتهاي اروپايي در آغاز كار استعمارگري، به بهانه تجارت و يا کشف مناطق (ناشناخته از نظر آنان!) وارد سرزمين هاي ديگران مي شدند و جا خوش مي كردند و چون توپ و تفنگ داشتند دست به آقايي کردن مي زدند و ....
     آسيايي ها به ويژه كشورهاي پرجمعيت آن به تصاحب استراليا و برخي جزاير توسط انگليسي ها كه با انهدام بوميان صورت گرفت و هيچ منطق و ضابطه طبيعي آن را در «عصر دليل» نمي پذيرد همچنان اعتراض دارند كه اين اعتراض به مثابه آتشي است در زير خاكستر. امپراتوري ژاپن در دهه 1940 اين خاکستر را کنار زد ولي براي مدتي طولاني.
    پس از عبور جمعيت كره زمين از خط 7 ميليارد (تقريبا دو برابر ظرفيت منابع آن) برخي از اصحاب نظر سخن از استفاده از منابع کشورهاي بسيار وسيع و کم جمعيت کردند مخصوصا درباره بين المللي شدن دومين کشور جهان از لحاظ وسعت اشاراتي شد که اين کشور هم يک مهاجرنشين اروپاييان است. نخست فرانسه آن را تصاحب کرد و بعد انگليسي ها آن را چنگ فرانسه خارج کردند و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
گزارش سپتامبر 2004 درباره طرح استراتژي تازه و جهاني آمريكا که ظرف ده سال باید پیاده می شد
بر پايه گزارش 23 سپتامبر 2004 رابرت برنز (خبرگزاري اسوشييتدپرس)، نوشته روزنامه «يو. اس. ا ـ تودي» و نيز گزارش همان روز دونالد رامسفلد وزير دفاع وقت آمريكا به سناتورهاي عضو كميسيون دفاع، تغييرات مهمي در استراتژي جهاني آمريكا در دست انجام بود. اين گزارش ها نشان مي داد که:
    
رامسفلد

جنگ با تروريسم، مبارزه با ساير تهديدهاي بالقوه، و محافظت از راههاي حمل نفت باید در اولویت قرار می گرفتند و برای این منظور گسترش شبكه هاي نظامي كوچك و عمدتا به صورت سرپل و تخته پرش لازم بود. اين شبكه ها به همين دليل « ليلي پد» خوانده مي شوند كه به معناي زنبق آبي است ـ زنبقي كه به جاي زمين در آب مي رويد، متحرك است و با امواج و وزش باد جا به جا مي شود.
     در اين شبكه ها كه تغييري عمده در استراتژي آمريكا پس از جنگ سرد (سابق) خوانده شده بود انبار جنگ افزار، ايستگاه نظامي كوچك با نفراتي اندك و عمدتا در فرودگاه و يا اسكله باید برپا می شدند.
    دراین گزارش ها از «داگلاس فايت» مرد شماره 3 وقت پنتاگون به عنوان معمار اين تغييرات نام برده شده بود كه عقيده دارد : جهان امروز در شرايطي است كه آمريكا بايد بتواند هر لحظه در هرجا براي عمليات فوري آماده باشد. به نظر او، اين برنامه بايد ظرف ده سال تكميل شود و در همين مدت هفتاد هزار نظامي آمريكايي از مناطق جنگ سرد سابق ( آلمان و ... ) به آمريكا باز گردانده شوند.
    در این گزارشها، محل برخی از شبكه هاي تازه (شبکه های کوچک و متحرک) به این شرح آمده بود كه بسياري از آنها هم اكنون بالقوه وجود دارند:
    ـ روماني : پايگاه هوايي ميحائيل كوگالنيكون، مركز آموزش نظامي باباداگ و بندر مانگليا (درياي سياه).
    ـ بلغارستان: پايگاههاي هوايي سارافووف و ايگناتيوف براي انتقال نيرو.
    ـ عمان: جزيره مسيره و پايگاه ثومرايت.
    ـ جمهوری آذربايجان و ....
    ـ جيبوتي (از 2002 استقرار وجود دارد).
    ـ سنگاپور: پايگاه هوايي پايا لبار . پايگاه دريايي چانكي.
    ـ سنگال: فرودگاه داكار (از 2003 استقرار وجود دارد).
    ـ اوگاند : فرودگاه انتبه
    ـ خليج گينه: پايگاه سائو تومه و پرنسيپ.
    
Douglas J. Feith

اين شبكه ها علاوه بر پايگاههاي سابق در اروپا و آسيا و خاورميانه از جمله بحرين، قطر ، كويت ، سعودي، ايتاليا، اسپانيا ، انگلستان ، تركيه، آلمان، كره جنوبي، اكيناوا، ژاپن، به نوعی حضور در عراق و افغانستان و ... و نيز پايگاههاي مشترك ناتو باید باشند.
    رامسفلد از اين استراتژي به عنوان «تنظيم تازه» نام برده و ويليام آركين تحليلگر دفاعي گفته است: طرح استراتژی تازه، برای حفظ موقع و مقام آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت در جهان تنظیم شده است. آمریکا حدود ششصد هزار نظامي در نقاط مختلف جهان دارد و كشتي هاي نظامي اش در درياها در رفت و آمدند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
افزودن مواد ملامين صنعتي به شيرخشك (فرمول بچه ها) در چين انعکاسي از آزمندي كاپيتاليست هاي تازه چيني
در جریان بحران وام و بورس در آمريكا و انتقاد از تصمیم دولت به هزینه کردن 700 میلیارد دلار برای نجات چند بانک، بیمه و کمپانی در شرف ورشکسگی که تا نيمروز جمعه (26 سپتامبر 2008) ادامه داشت، موضوع شيرخشك و فرآورده هاي آلوده چين نيز انتقاد از «كاپيتاليسم بدون كنترل» را شدت داده بود.
    چند تحلیلگر فرآورده هاي آلوده چين را بزرگترين بحران ناشي از آزمندي بشر و ضعف اخلاقيات و نبود قانون موضوعه براي كنترل خودخواهي ها بشمار آورده و گفته بودند که در پي فروپاشي شوروي و نظامهاي «با زور سوسياليست شده» اروپاي شرقي، کاپیتالیسم چین که از دل سوسیالیسم اعلام شده مائو سر برآورده ثابت کرده است که آزمندی و خودخواهی بشر هر مسلک و ایسمی را به شکست می کشاند.
    تفسير نگاران افزودن مواد ملامين صنعتي به شيرخشك (فرمول بچه ها) در چين را كه طبق گزارش دولت مربوط، باعث مرك چهار كودك و بيمار شدن 54 هزار تن ديگر شده است به حساب آزمندي كاپيتاليست هاي تازه چيني گذارده بودند. 25 سپتامبر شبكه تلويزيوني «اي بي سي» آمريكا يك رستوران اختصاصي كاپيتاليست هاي تازه چيني را نشان داد كه همانند ناهارخوري پادشاهان بود. به گزارش اين شبكه، در اين رستوران ها از گوشت هرموني خبري نيست و برنج با آب «برف ذوب شده» پخته مي شود! و ....
گوشه ای از یک رستوران کاپیتالیست های نوپای کشور سوسیالیستی چین، کشوری که قرار بود همگان یکنواخت زندگانی کنند - کشور مائو، کشور انقلاب فرهنگی و جمهوری خلق! (عکس از ABC


    
چینیان، نگران ازدست رفتن " تنها فرزند" در صف دکتر و بیمارستان؛ زیرا که تنها فرزند خانواده، شیر ملامین دار خورده است!

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بخشنامه تازه پرزیدنت ترامپ که زمینه اداری دارد، نه ظاهر تبعیض، درباره محدودیت ورود شهروندان چند کشور ازجمله ایران به آمریکا
درباره بخشنامه تازه دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که چند روز پیش ابلاغ شد، بی بی سی فارسی گزارش سَهل الدَرک جالبی تنظیم کرده که در زیر می آید. این بخشنامه تازه با جملاتی تازه تر و قاضی پسندتر درباره محدودیت سفر به آمریکا برای شهروندان هفت کشور از جمله ایران است. در این بخشنامه، علت محدود شدن مسافرت اتباع ایران به آمریکا همکاری امنیتی نداشتن دو کشور ذکر شده است تا تبعیض ملیتی و مذهبی در آن نباشد که قوانین آمریکا هرگونه تبعیض را رد کرده اند. گزارش بی بی سی:
    1 ـ دانشجویان
    این دستورالعمل کسانی را در بر نمی‌گیرد که ویزای تحصیلی دارند یا شامل برنامه‌های مبادله (مثلا مبادله دانشگاهی) هستند. البته در مورد آنان هم بررسی‌های سختگیرانه‌تری اِعمال خواهد شد.
    2 ـ دوتابعیتی‌ها و گرین‌کارتی‌ها
    کسانی که علاوه بر تابعیت ایران، تابعیت کشور دیگری را هم دارند (به جز کشورهای شامل این فرمان)، از ورود به آمریکا منع نشده‌اند. بنابراین، ایرانیانی که تابعیت آمریکایی هم دارند شامل ممنوعیت ورود نیستند. دارندگان گرین‌کارت (اجازه اقامت و کار در آمریکا) هم مشمول بخشنامه تازه نخواهند بود.
    3ـ پناهندگان و کسانی که ویزا گرفته‌اند
    این بخشنامه که ظاهر اداری دارد شامل پناهندگان و یا پناهجویانی که در کشور خود در معرض خطر تعقیب یا شکنجه هستند نمی‌شود.
    همچنین کسانی که ویزایشان پیش از زمان اجرای این فرمان صادر شده باشد و کسانی که ویزای معتبری داشتند که در اثر فرمان قبلی پرزیدنت ترامپ لغو شده بود، مشمول دستورالعمل تازه نمی‌شوند و می‌توانند با ویزای خود به آمریکا سفر کنند.
    4 ـ دیدار با خانواده و یا نهاد
    ایرانیانی که ب‌توانند ثابت کنند رابطه‌ای واقعی با شخص یا نهادی در آمریکا دارند تا پایان روز ۱۷ اکتبر (25 مهرماه 1396) مشمول این دستورالعمل قرار نخواهند گرفت، پس از آن محدودیت سفر آنها را هم در بر خواهد گرفت.
    در این بخشنامه تصریح شده است که از روز هجدهم اکتبر، صدور اجازه ورود (ویزا ـ روادید) حتی به ایرانیانی که بتوانند ثابت کنند با شخصی در آمریکا رابطه واقعی دارند متوقف می‌شود. با این حال، در این دستور العمل آمده است که سفر برای دیدار با اعضای خانواده با صدور مجوز [دریافت ویزا پس از طی مراحل، اگر داده شود] به صورت «موردی» امکان پذیر است.
    5 ـ فرمان از چه وقت اجرا می‌شود
    این دستورالعمل از ساعت 3 و سی دقیقه بعد از ظهر 24 سپتامبر به وقت واشنگتن (11 شب در دوم مِهرماه 1396 به وقت تهران) به اجرا گذارده شده است.
    بخشنامه قبلی شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان را در بر می گرفت که در بخشنامه تازه، سودان حذف شده و در عوض شهروندان ونزوئلا، چاد و کره‌شمالی بر آن اضافه شده اند و در مورد ونزوئلا، تنها مقامات معیّن دولتی و اعضای خانواده آنان، نه همه شهروندان این کشور. اعتبار این بخشنامه ظاهرا نامحدود است زیراکه برای آن تاریخ انقضاء تعیین نشده و دست دولت برای تغییری در آن در این زمینه است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 26 سپتامبر
 • 1887:   امپل برلينر آلماني نخستين گرامافون (جعبه ساز) را ساخت.
 • 1789:   توماس جفرسون به سمت وزير امور خارجه دولت تازه تاسيس آمريکا تعيين شد. در تاريخ ايالات متحده وي نخسنين وزير امور خارجه اين کشور بشمار مي رود.
 • 1928:   تا اين روز 23 کشور در مجمع عمومي جامعه ملل قطعنامه «ضد جنگ» را امضا کرده بودند.
 • 1934:   افغانستان به عضويت جامعه ملل پذيرفته شد.
 • 1937:   در جليله، لوئيس اندروز حاکم انگليسي فلسطين به دست اعراب کشته شد.
 • 1939:   دولت امريکا تصميم گرفت که کمونيستها را از مقامات دولتي اين کشور برکنار کند.
 • 1940:   روزولت رئيس جمهوري وقت امريکا صدور آهن و فولاد را به ژاپن ممنوع کرد. اين تصميم سپس شامل همه کشورها جز انگلستان و ممالک قاره آمريکا شد.
 • 1945:   در پي اعلام حالت فوق العاده در آرژانتين، همه سردبيران روزنامه هاي اين کشور زنداني شدند.
 • 1953:   ميان دولتين امريکا و اسپانيا قراردادي امضا شد که بر پايه آن دولت اسپانيا در خاک خود به دولت آمريکا پايگاه هوايي و دريايي داد.
 • 1960:   فيدل كاسترو رهبر كوبا طولاني ترين نطق تاريخ سازمان ملل را كه 4 ساعت و 29 دقيقه طول كشيد در مجمع عمومي اين سازمان ايراد كرد.
 • 1962:   جمهوري عرب يمن (در آن زمان شمالي) تاسيس شد و و اعلام شد که ازآن پس 26 سپتامبر روز ملي اين کشور است.
 • 1962:   دولت آمريکا موشک برد کوتاه در اختيار اسرائيل قرار داد.
 • 1971:   نيکسون رئيس جمهوري آمريکا در الاسکا با هيروهيتو پادشاه وقت ژاپن ملاقات کرد که نخستين ملاقات سران دو کشور در طول تاريخ بشمار مي رود.
 • 1978:   شاه وقت ايران (در گرماگرم انقلاب) افراد خاندان سلطنت را از هرگونه معامله تجاري با دولت منع کرد که تصميمي ديرهنگام بود.
 • 1980:   در پي بمباران پالايشگاه آبادان توسط عراقي ها هواپيماهاي نظامي ايران هم چند چاه نفت عراق را به آتش کشيدند.
 • 1984:   رونالد ريگن رئيس جمهوري وقت آمريکا مصوبه کنگره اين کشور مبني بر تحريم اقتصادي دولت سفيد پوستان جمهوري افريقاي جنوبي را «وتو» کرد.
 • 2003:   دولت اسرائيل اعلام کرد که جمعيت اين کشور به شش ميليون و هفتصد هزار تن رسيده است.
 • پيام‌هاي تازه
  روزنامه نگاری ایران و مسئله روزنامه همشهری
 •   یک روزنامه نگار مطرح، هشتم سپتامبر 2014 = 17 شهریور 1393 تماس گرفت و ضمن ابراز تأسف از ادامه مشکل عبور از بخشی از پیاده روِ خیابان سراسری دماوند در ایستگاه داریوش (شرق تهران ـ بعد چهارراه خاقانی) گفت که به نظر او تا مسئله روزنامه همشهری حل نشود ژورنالیسم ایران در مسیر خود قرار نخواهد گرفت و بدون یک ژورنالیسم حرفه ای به معنای واقعی کلمه ـ مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور کشف و حل نخواهد شد. همشهری از صورت یک نشریه اختصاصي شهرداری با هدف رهنمون شدن تهرانی ها به راه و رسم زندگی و رفتار بهتر که منظور غلامحسین کرباسچی و محمد عطریانفر از ایجاد آن بود دور شده و با جمع آوري آگهی ها، سهم کافي براي سایر نشریات باقي نمي ماند تا درآمد آن را صرف توسعه و پيشرفت خود کنند که «تاریخ» قضاوت خوب نخواهد کرد. راهی نیست جز اینکه با این شرط که 50 تا 70 درصد درآمدهای آن به شهرداری تهران داده شود و دو تا چهار صفحه در هر شماره اختصاص به مطالب دریافتی از شهرداری داشته باشد روزنامه همشهری به اشخاص و موسسات غیر دولتی به بهای واقعی و از طریق مزایده واگذار شود.
       مسئله دیگر که باعث کثرت بيش از حد نشريات و هدر رفتن کاغذ و مرکب و زحمات افراد شده است ضعف و نقص قانون مطبوعات [مصوب سال 1364] است که دارنده پروانه و مجوّز انتشار نشریه را دارنده امتیاز (به معنای شخصی که برتری خاص دارد) خوانده است حال آنکه طبق اين قانون، هرکس که 25 سال سن، دارای مدرک لیسانس و عاری از پیشینه کیفری و مشکل امنیتی باشد می تواند پروانه نشریه به دست آورد و امتیازی نیست. پنج میلیون ایرانی دارای این شرایط هستند. در قانون مطبوعات مصوّب سال 1364 باید بمانند قوانین قبلی، شرط دریافت پروانه نشریه؛ روزنامه نگاران بودن (طبق تعریف جهانی آن) و یا معرفی یک مدیر و سردبیر روزنامه نگار قید می شد [که لازم است بشود]. همین سکوت قانون باعث انتشار هزاران نشریه و بعضا کم مخاطب شده است. با یک نگاه کوتاه به صفحات اول نشریات تهران می توان متوجه شد که کدام نشریه وابسته و مبلّغ کدام فرد و جناح است و چه جوّی را می خواهد دامن بزند و چه سیاستی را تبلیغ کند که مآلا به سود کشور نیست. مردم این عصر و زمانه آگاه هستند و از بزرگسازی های خلاف واقع عصبی می شوند. این، یک روزنامه نگاری واقعی نیست. برای بسیاری از ناشران قرارگرفتن نشریانشان بر میز دکه ها و نگاه عابران به تیترهای صفحات اول آنها کافی است. باید این مسئله حل شود.

 • براي اطلاع  سپيده دم به زبان انگليسی

     

  از آنجا كه تلاش پيگير چندين ساله ناشر اين سايت (تاريخ ايرانيان به صورت روزشمار آنلاين) با نيم قرن تجربه روزنامه نگاري و تحصيلات مربوط، براي تجديد پروانه روزنامه چاپي «سپيده دم» جهت انتشار در ميهن گرامي به جايي نرسيده است و از سوي ديگر «روزنامك» را به فارسي به صورن آنلاين منتشر مي سازد؛  تصميم گرفته كه به زودي به انتشار سپيده دم آنلاين به زبان انگليسي در نشاني زير اقدام كند كه حاوي اخبار و عكسهاي جالب و مهم روز و نقل گزارش ها و مقالات مربوط ايران از منابع انگليسي زبان خواهد بود:

  www.IranianDawnNewspaper.com

   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» که به شماره ثبت 25178/92 ثبت شده است حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته - تاريخ» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 78 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره یکم نسخه چاپی روزنامک نيز در اپريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد و انتشار آن ادامه يافته است.

  نسخه آنلاين: www.rooznamak.com

  نسخه چاپی: www.rooznamak-magazine.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com